Súkromná stredná odborná škola Trebišov bola do siete škôl a školských zariadení SR zapísaná rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2019/12987:6-A1050 zo dňa 28.8.2019 (právoplatnosť nadobudlo dňa 30.8.2019), ktorým rozhodnutím MŠVVaŠ SR rozhodlo o zmene adresy Súkromnej strednej odbornej školy, Malčice 347, ktorá pôsobí už od roku 2015, na novú adresu Súkromná stredná odborná škola, 29. augusta 2340/38A, Trebišov. Podkladom na vydanie predmetného rozhodnutia boli právoplatné rozhodnutia všetkých zainteresovaných inštitúcií (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, Okresné riaditeľstvo požiarneho a hasičského zboru, Mesto Trebišov a Okresný úrad Košice - Odbor školstva). Zo strany zriaďovateľa školy, Biela voda, n.o. bola žiadosť o zmenu v sieti adresovaná MŠVVaŠ SR dňa 18.6.2019, čiže sa nemohlo jednať o podozrivo rýchle rozhodnutie MŠVVaŠ SR ako sa to snaží predmetný článok podsunúť už priamo v jeho názve. Nadôvažok upozorňujeme na skutočnosť, že sa nejednalo o zaradenie novej školy do siete škôl a školských zariadení SR, ale len o zmenu adresy už existujúcej školy. MŠVVaŠ SR rozhodlo v správnom konaní, ktorého postup odobrila aj miestne a vecne príslušná prokuratúra tým, že odmietla podnet Košického samosprávneho kraja.   

Tlačové vyhlásenie Súkromnej strednej odbornej školy, 29. augusta 2340/38A, Trebišov

Zdroj: Súkromná stredná odborná škola Trebišov

Príjem žiakov prebehol v zmysle zákona 245/2008 Z.z., tak ako všetky príjmy predtým. Je pravdou, že z inej, z iných škôl, niekoľko žiakov prestúpilo na našu školu z dôvodu, že  Súkromná stredná odborná škola ponúka okrem vynovených priestorov aj úplne nové MTZ, ako aj kvalifikovaných učiteľov a majstrov odborného výcviku. Predpokladáme, že to bol jediný dôvod, prečo žiaci uprednostnili novú školu pred existujúcou.  Dôrazne odmietame tvrdenie eparchie, ktorá je zriaďovateľom jednej zo škôl, z ktorej k nám žiaci prestúpili, že sa jednalo o podvodné konanie. Ide konkrétne o školu Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, ktorá si vedie našich žiakov ako svojich, „duplicitných“, čím sa dopúšťa porušovania zákona.

Doslova absurdne vyznievajú tvrdenia, že žiaci na našej škole, za ktorých n.o. poberá normatív sú iba „na papieri“ a reálne školu navštevuje iba pár desiatok z nich.

Dôkazom vyvracajúcim toto tvrdenie je aj skutočnosť, že práve v týchto dňoch na škole od 27.11.2019 prebiehajú dva výkony Štátnej školskej inšpekcie (jedna tematická, zameraná na kontrolu dodržiavania právnych predpisov v procese prijímacieho konania a prestupu žiakov na základe Poverenia č. 88004/2019-2020 zo dňa 26.11.2019 a druhá následná, zameraná na stav a odstránenie nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole na základe Poverenia 8071/2019-2020 zo dňa 26.11.2019), pri ktorých je permanentne kontrolovaná aj dochádzka žiakov. S tým samozrejme súvisí aj kontrola spisov žiakov a ich fyzická prítomnosť v škole, čo vyvracia akékoľvek pochybnosti o existencii tzv. žiakov „na papieri“, ako to tvrdí Košická eparchia a Ing. Trnka.

Ak ide o tvrdenia Ing. Trnku, ten je známy až antagonistickým postojom k súkromným školám. Dôkazom toho sú aj nedávne protesty študentov pred Úradom KSK vyvolané jeho rozhodnutiami. Je to absurdné tvrdenie od niekoho, kto v živote školu nenavštívil, nebol v jej priestoroch a nie je ani jej zriaďovateľom. Spoľahlivým dôkazom vyvracajúcim „podozrenie“ je skončený výkon Štátnej školskej inšpekcie (poverenie 8071/2019-2020, zo dňa 26.11.2019, zameranej na zabezpečenie povinného materiálno-technického vybavenia a priestorového zabezpečenia, zabezpečenia odbornosti vyučovania a uskutočňovania výchovy a vzdelávania podľa ŠVP) a správa o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorá bola prerokovaná dňa 30.1.2020 s pozitívnym výsledkom.(viď.príloha)

Tlačové vyhlásenie Súkromnej strednej odbornej školy, 29. augusta 2340/38A, Trebišov

Zdroj: Súkromná stredná odborná škola Trebišov

Zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy Trebišov vynaložil obrovské úsilie za účelom presťahovania školy a zabezpečením jej materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v zmysle normatívov MŠVVaŠ SR, čoho dôkazom je priložená fotodokumentácia, ako aj ich preverenie zo strany Štátnej školskej inšpekcie.

Súkromná stredná odborná škola je pobúrená tendečnosťou článku, pri písaní ktorého neboli zo strany denníka Korzár zahrnuté nami predložené dôkazy svedčiace o opaku tvrdení eparchie a KSK. Na jednej strane sú podozrenia a dohady vydávané za pravdu, kým reálne dôkazy svedčiace  o opaku vôbec neboli rešpektované a uverejnené.

Zároveň by sme chceli upriamiť pozornosť aj na skutočnosť vzájomného osobného prepojenia aktérov článku. Manželka pána riaditeľa Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, pána Partilu, je zároveň zamestnankyňou KSK, zaradenou na odbore školstva, pričom je zrejmé, že obe inštitúcie konajú v zhode, s cieľom poškodiť dobré meno našej Súkromnej strednej odbornej školy.   

S úctou                                

Ing. Petra Kováčová
riaditeľka školy