Celkové náklady stavby predstavujú zhruba 30 miliónov eur a vzniknúť by malo do 20 nových pracovných miest. Investorom a užívateľom stavby bude spoločný podnik zriadený v spolupráci medzi SPP a skupinou Brantner. SPP to uviedol v oznámení, ktoré na začiatku decembra predložil orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Nepôjde o nebezpečný odpad

Predmetom činnosti má byť zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi. „Spracovanie ostatných odpadov sa navrhuje mechanickou úpravou zmesového komunálneho odpadu s ročnou kapacitou 100-tisíc ton na účel mechanického spracovania a vytriedenia zložiek odpadu na následné zhodnotenie. V druhom stupni zhodnotením biologicky rozložiteľných odpadov s ročnou kapacitou 60-tisíc ton. Výstupnou surovinou biologického zhodnotenia bude uhlíkovo neutrálny bioplyn na krytie energetických potrieb priľahlých prevádzok alebo potenciálne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete," uvádza sa v oznámení.

energia - solárne panely - veterná elektráreň - veterná turbína
Neprehliadnite

Kapacita pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov tento rok rekordne stúpne, predpovedá IEA

Stavba bude dokončená koncom roka 2023

Realizácia navrhovanej činnosti vyplýva z nových legislatívnych požiadaviek odpadového hospodárstva, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2023, zdôvodnil investor v zámere. „Prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo a plneniu národných cieľov o dekarbonizácii. Cieľom navrhovanej činnosti je zvýšenie podielu zhodnotenia odpadu, čím sa dosiahne významné zníženie odpadu zneškodneného skládkovaním," ozrejmil SPP. Investor predpokladá ukončenie stavby v decembri 2023.

Na ilustračnej snímke kontajner určený na triedený zber plastu, nápojových kartónov a kovových nápojových obalov.
Neprehliadnite

V spracovaní nerecyklovateľného odpadu zaostávame za Európou. Ako s ním naložiť?