Výdavky spojené s ich ubytovaním, stravovaním a zabezpečovaním hygienických potrieb uhradí vláda SR. Utečenci by mali bývať v azylovom zariadení Migračného úradu MV SR v Humennom.

„Celkový počet dočasne prijatých utečencov a osôb pod ochranou môže byť počas platnosti dohody doplnený po odchode niektorých prijatých osôb do tretej krajiny o ďalšie osoby, nepresiahne však 250 osôb v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia na území Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo v predkladacej správe návrhu.

Za výnimočných okolností sa môže obdobie ich pobytu na Slovensku rozhodnutím MV predĺžiť, kým nebudú migranti presunutí do tretej krajiny. Presuny utečencov na Slovensko a následne do ďalších krajín by mala financovať Medzinárodná organizácia pre migráciu.

Dohoda by mala nadobudnúť platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. V pondelok ju MV predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.