Odborný tím banky vysoko hodnotí kvalitu procesu registrácie nehnuteľného majetku, keďže slovenské skóre v tomto ukazovateli je 90,17 v porovnaní v priemerom krajín OECD 77,17. Samotný ukazovateľ sa skladá z hodnotení, akými sú rýchlosť procesu, ceny za službu, kvality komunikácie, transparentnosti a dostupnosti informácií.

Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR s cieľom ďalšieho zjednodušenia prístupu občana k službám katastra nehnuteľností a zároveň zrýchlenia registrácie majetku pripravil novelu katastrálneho zákona, ktorá vytvorila podmienky na využívanie ďalších elektronických služieb katastra.

„Počínajúc 1. októbrom 2019 nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona, ktoré skracujú lehoty. Súčasťou novely katastrálneho zákona je skrátenie lehoty na zápis práv do katastra nehnuteľností, respektíve na výmaz práv z katastra nehnuteľností formou záznamu zo 60 dní na 30 dní, ak je návrh na vykonanie záznamu podaný elektronicky, prostredníctvom formulára. Uvedená skrátená lehota sa bude vzťahovať na tie konania o zázname, ktoré sa začali po 30. septembri 2019, napríklad zápis novej stavby do katastra a práva k nej,“ informoval TASR Pavel Hajdin, riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia ÚGKK SR.

V nadväznosti na vyššie uvedenú novelu je plánovaný rollout projektu elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) na celom území Slovenska. Proces bude regionálny postupne od západného Slovenska na východ v závislosti od veľkosti jednotlivých pracovísk katastrálnych odborov okresných úradov. Nasadenie služieb z produkčnej prevádzky do verejnej je plánované v priebehu októbra 2019 v 2,5-týždňových intervaloch podľa regionálneho členenia - západoslovenský región 27 pracovísk, stredoslovenský kraj 24 pracovísk a východoslovenský kraj 24 pracovísk.

Fungujúce elektronické služby katastra od roku 2015 využívajú predovšetkým notári, kde sa počet elektronických podaní každý rok zvyšuje a v súčasnosti dosahuje v Bratislavskom kraji až 60 percent. V prípade podania návrhu na vklad do katastra v elektronickej forme umožňuje zákon znížiť správny poplatok zo 66 na 33 eur, prípadne 18 eur.