• Lokálny projekt L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede sa na Slovensku tento rok uskutočnil už po piatykrát. Vy ste v ňom pôsobili ako predsedníčka poroty. Prečo ste sa rozhodli prijať túto ponuku?

Považujem za dôležité podporovať mladé vedkyne a upozorňovať na ich úspechy. Projekt L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede nielen podporí dve laureátky, ale venuje aj veľkú pozornosť ich predstaveniu verejnosti. To prináša dva benefity: jednak verejnosť vidí ich prínos, jednak môžu inšpirovať študentky, ktoré sa rozhodujú, čo ďalej – ukazujú im jednu možnú kariérnu dráhu, ktorá je zaujímavá a môže byť úspešná. Som rada, že ako predsedníčka poroty môžem prispieť k úspechu projektu organizovaním každoročného hodnotenia prihlášok.

  • Do projektu sa prihlásilo spolu 23 vedkýň. V čom boli tieto ženy pre Vás a pre celú porotu, ktorú tvorili osobnosti SAV, UNESCO a spoločnosti L’Oréal inšpiratívne?

Všetky majú za sebou zaujímavú kariérnu dráhu, niektoré kratšiu, iné dlhšiu – súvisí to s tým, v ktorej vekovej kategórii súťažia. Súčasťou prihlášky je aj životopis, takže porotcovia majú komplexný pohľad na to, ako si budujú svoju problematiku. Mnohé z nich absolvovali aj dlhšie pobyty na dobrých zahraničných pracoviskách a môžeme vidieť, ako ich táto skúsenosť posúva. Zaujímavé je aj to, ako sa záujem vedkýň posúva od čisto základného výskumu k aplikáciám.

Ilustračné foto
Zdroj: L’Oréal
Ilustračné foto
  • Každá z prihlásených vedkýň si zaslúži uznanie a obdiv. No napriek tomu, čím si dvojica ocenených laureátok získala porotu?

Na to nie je celkom jednoduché odpovedať, pretože už druhýkrát sa osobné prezentácie finalistiek nekonali kvôli protipandemickým opatreniam a porota sa nestretla osobne, nediskutovala spolu, porotkyne a porotcovia hodnotili projekty cez online systém. Najväčšiu váhu v hodnotení má kvalita projektu, laureátky teda najviac presvedčili porotu, že majú nielen zaujímavú tému, ale aj realistický prístup, ktorý je zárukou úspešného riešenia navrhnutého výskumu. A súčasne presvedčili aj výsledkami, ktoré doteraz dosiahli.

  • V kategórii do 35 rokov zvíťazila Ing. Silvia Schmidtová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, ktorá skúma germinatívne nádory vyskytujúce sa najmä v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien. Čím porotu zaujala táto vedkyňa?

Jej projekt má veľmi blízko ku klinickej praxi. Projekt je zameraný na vytvorenie bunkového modelu, na ktorom bude možné skúmať vznik rezistencie voči chemoterapii pri istom druhu nádorov. Skupina, ktorej je súčasťou, spolupracuje s Národným onkologickým ústavom, ktorý im sprístupňuje vzorky tkanív pacientov. Výsledky, ktoré získava aj s využitím týchto buniek budú lepšie aplikovateľné pri vývoji nových liečebných postupov.

Ilustračné foto
Zdroj: L’Oréal
Ilustračné foto
  • Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. z Biomedicínskeho centra v Martine, ktorá sa venuje skúmaniu včasnej a presnej diagnostiky neurodegeneratívnych porúch získala ocenenie poroty v kategórii od 36 do 45 rokov zvíťazila. Je z Vášho pohľadu dôležité venovať sa tejto problematike viac do hĺbky?

Áno, neurodegeneratívne ochorenia zasahujú výrazné percento populácie a často začínajú pomaly, nenápadne, a keď už sa ich podarí diagnostikovať, sú v pokročilejšom štádiu a liečba je náročnejšia. Projekt Mgr. Kráľovej Trančíkovej, PhD. sa sústreďuje práve na hľadanie spôsobov včasnej diagnostiky, ktorá umožní aj včasnú liečbu a zlepší vyhliadky pacientov. Opäť je to projekt, ktorý má blízko ku klinickej praxi.

  • Projekt L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku oceňuje nadané vedkyne, vybrané odbornou porotou. Každá ocenená vedkyňa získala sumu 5 tisíc eur na rozvoj svojej činnosti. Vnímate takéto príležitosti ako možnosť posunúť úspechy vedkýň vpred?

Každá finančná podpora vedkyniam pomôže. Tá od L’Oréal je výnimočná tým, že ju laureátky môžu použiť na čokoľvek, čo im umožní postupovať vpred vo svojom projekte – nielen na materiál alebo cesty na konferencie, ale i napríklad na stráženie detí, ktoré im dá potrebný priestor na prácu v laboratóriu.

Ilustračné foto
Zdroj: L’Oréal
Ilustračné foto
  • Vy sama ste svoju profesijnú cestu venovali vede. Pociťovali ste niekedy nerovnováhu v porovnaní s mužmi? Zažili ste v niektorých momentoch, že názor žien a ich hlas bol silnejší alebo naopak?

V samotnej vede nejde až tak veľmi o názor a silu hlasu – tie sa presadzujú skôr v managemente vedy. V samotnej vede ide skôr o priestor, metaforický – teda vytváranie podmienok pre rast – aj doslovný – teda prideľovanie ďalšej miestnosti či aspoň stola – kde sú prístupy k mužom a ženám rozdielne. Ide o úspešnosť pri získavaní grantov a pri publikovaní v prestížnych časopisoch, kde vidíme rozdiely, ale nemáme presne analyzované ich príčiny. Alebo obyčajné predsudky o (ne)schopnostiach žien v porovnaní s mužmi, ktoré stále pretrvávajú.

  • Prečo je výhodné, aby bolo postavenie mužov a žien vo vede vyvážené?

Neboli dokázané žiadne signifikantné rozdiely v krivkách nadania žien a mužov. Ak teda uprednostňujeme jednu skupinu, pripravujeme sa o nedostatočne využité talenty.

  • Úroveň vedy v jednotlivých krajinách je jedným z kľúčových ukazovateľov vyspelosti krajiny. Čo podľa Vás môže pomôcť Slovensku v tejto oblasti?

Najväčším problémom slovenskej vedy je únik mozgov. Potrebujeme zmeniť podmienky pre prácu vedkýň a vedcov a budúce vedkyne a vedcov, študentky a študentov, ktorí by si kariéru vo vede mohli vybrať. Teda potrebujeme predvídateľné, dostatočné a dostatočne transparentné financovanie vedy cez granty, potrebujeme budovy vedeckých ústavov a vysokých škôl, ktoré nelákajú skôr urbexerov, potrebujeme slušné a dostupné bývanie. Ale tak nejako by sme to potrebovali aj v iných rezortoch, však?

Ilustračné foto
Zdroj: L’Oréal
Ilustračné foto