Presnejšiu definíciu bytového domu, jasnejšie právne vzťahy medzi majiteľmi a správcami budov či spôsoby rozhodovania o stavebných úpravách. Možnosť prevádzať do vlastníctva aj byty v rodinných domoch, pokiaľ je možné rozdeliť dom na reálne bytové jednotky.

Aj toto prinesie novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú už schválil vládny kabinet. Platiť by mala od júla tohto roku.

Transformácia vlastníckych vzťahov bytov a nebytových priestorov sa podľa rezortu financií, ktorý právnu zmenu vypracoval, skončila.

Ťažisko teda treba presunúť na princípy fungovania samosprávy vlastníkov. „Buď formou spoločenstiev vlastníkov alebo formou správy bytového fondu špecializovanou inštitúciou,“ spresňuje rezort financií.

Hlavnou úlohou spoločenstva vlastníkov bytov bude starať sa o spoločné časti a zariadenia. Spoločenstvo rozhoduje o rozúčtovaní nákladov na správu domu a vedie účtovníctvo. Prostriedky vlastníkov pritom nebude možné použiť na iné účely ako spravovanie domu.

Presnejšie pravidlá pre vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov nebude môcť podnikať ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve. Jasný bude aj spôsob zániku, zlúčenia či splynutia spoločenstva, ktorý terajšia verzia zákona nerieši.

Novela zákona upraví aj úlohu spoločností, ktoré byty či nebytové priestory spravujú. Správcom môže byť fyzická i právnická osoba, ktorá má správu a údržbu bytového fondu v predmete činnosti. Slovenský zväz bytových družstiev navrhuje podmieniť vykonávanie činnosti licenciou. „Nášmu návrhu zatiaľ vyhovené nebolo,“ hovorí predseda zväzu Vladimír Sekanina.

Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru by v budúcnosti malo byť aj vyhlásenie správcu či spoločenstva, že vlastník nemá k nim žiadne podlžnosti. Zlepší to informovanosť správcu o vlastníckych zmenách a zabráni sa neplatičom prevod aj s nedoplatkami.

Foto – Miro Nôta