Register, register povedz mi, kto je tu dôveryhodný?

Novela zavádza register diskvalifikácií. Neverejný zoznam fyzických osôb, ktorým súd právoplatným rozhodnutím uložil trest zákazu výkonu funkcie. Takéto rozhodnutie bude mať za následok automatický zánik existujúcich funkcií (napríklad štatutár). Potrestaná osoba bude následne automaticky vymazaná z Obchodného registra. Dôvodmi zápisu do registra diskvalifikácií bude napríklad spáchanie trestného činu v súvislosti s podnikaním, ale aj oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Idea „stiahnuť z obehu“ nedôveryhodné osoby je nepochybne dobrá. Tento zoznam však ostane neverejný a navyše, nebude obsahovať ani „historické“ informácie o osobách, ktorým trest uplynul. Takže obchodní partneri nebudú mať možnosť si na jeho základe skontrolovať, či nerokujú s pochybnou osobou. V praxi bude tiež dlhšie trvať, kým sa register začne napĺňať, keďže zápisom bude predchádzať  súdne konanie.

Zjednodušenie podnikania

Novela tiež rieši zjednodušenie začiatkov podnikania a ruší niektoré súčasné povinnosti. Znamená to napríklad, že pri zakladaní spoločnosti opäť nebude nutné vkladať základné imanie na bankový účet. Splatenie bude možné preukázať vyhlásením správcu vkladu. Tým odpadnú administratívne komplikácie spojené s otváraním bankového účtu. Taktiež v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným už nie je ďalej potrebné zmluvy, ktorými spoločnosť nadobúda majetok od spoločníka alebo s ním prepojenej osoby ukladať spolu so znaleckým posudkom do zbierky listín, ani ich schvaľovať  na valnom zhromaždení. Toto zjednodušenie sa nebude týkať akciových spoločností.

Zastaví zákaz vrátenia vkladu tunelovanie?

Typický príbeh tunelovania na Slovensku - spoločnosť uzatvorí nevýhodnú zmluvu s firmou, za ktorou nejakým spôsobom stojí spoločník. Bežne to býva zmluva na rozličné poradenské služby, ktoré sú prakticky bezcenné a v horšom prípade nie sú poskytnuté vôbec. Takto si spoločník dokáže pomerne jednoduchým spôsobom „vytiahnuť“ finančné zdroje zo spoločnosti a mimo dosah jej veriteľov. Po novom sa toto bude považovať za skryté vrátenie vkladu a spoločnosť bude povinná vymáhať rozdiel medzi tým, čo takto zaplatila spoločníkovi a cenou, za ktorú by obdobné služby nakúpila na trhu. Rovnaká povinnosť bude platiť aj pre opačný „model“, keď sa spoločnosť tuneluje tak, že poskytuje prepojeným osobám tovary či služby „pod cenu“. Za prepojené osoby, za ktorými stojí spoločník, sa budú považovať aj schránkové firmy a bude na nich, aby preukázali opak. Kľúčovým je pojem „primerané protiplnenie“. Pri posudzovaní „primeranosti“ sa má zohľadniť okrem iného aj platobná schopnosť druhej strany, obvyklá cena na trhu, ako aj cena, za ktorú spoločnosť obvykle predáva alebo nakupuje obdobné tovary alebo služby v bežnom obchodnom styku. Toto ustanovenie ponecháva veľký priestor na rôznu interpretáciu a bude dôležité ako ho budú vykladať súdy.

Kríza spoločnosti a ochrana veriteľov

Nakoniec, toľko skloňovanú ochranu veriteľov majú v rámci novely zabezpečiť aj ustanovenia o kríze spoločnosti výrazne inšpirované rakúskou právnou úpravou. Základným účelom ustanovení o kríze je opäť zabrániť odlivu majetku spoločnosti v prospech prepojených osôb v „predvečer“ konkurzu spoločnosti. Cieľom je, aby spoločnosti v čase, keď ešte nie sú v úpadku, ale majú veľa záväzkov a málo vlastných zdrojov nevracali peniaze svojim spoločníkom. Účinnosť tejto úpravy je však spochybňovaná aj v samotnom Rakúsku. Spoločnosti sú v kríze buď preto, že ich vlastné imanie v pomere k záväzkom klesne pod zákonom stanovenú hodnotu (pre rok 2016 je to pomer 4:100, o rok neskôr 6:100 a od roku 2018 sa pomer ustáli na 8:100) alebo preto, že sú v úpadku podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Problematické je ustanovenie o tom, že štatutárny orgán dotknutej spoločnosti bude povinný uskutočniť všetky potrebné kroky na prekonanie krízy. Aké konkrétne opatrenia si predstaviť pod pojmom „uskutočniť všetky potrebné kroky“ však už zákonodarca do novely nezahrnul.

Radovan Pala a Juraj Frindrich, TaylorWessing e|n|w|c

Spoločnosť je členom Združenia pre rozvoj investícií (ISA)

Pod povrchom Lex Váhostav

ISA reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky poskytujúcich služby pre zahraničných investorov. Združenie pracuje pre potreby SARIO a jeho marketingové a projektové činnosti doma i v zahraničí. Zduženie priamo a prostredníctvom svojich partnerov poskytuje finančnú a organizačnú podporu pre prezentáciu investícií a ich benefitov pre rozvoj Slovenska a jeho regiónov.