Spomínané opatrenie schválila národná rada v zákone o ochrane osobných údajov, podľa ktorého súhlas so spracovaním osobných údajov môže dať prevádzkovateľovi informačných služieb osoba staršia ako 16 rokov.

V opačnom prípade bude prevádzkovateľ povinný vynaložiť primerané úsilie, aby si overil, či takýto súhlas dal záujemcovi jeho zákonný zástupca, čo je hlavne rodič. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať napríklad na služby poskytované týraným deťom.

„Zvláštnu ochranu osobných údajov si zasluhujú deti, pretože sú si v menšej miere vedomé rizík a dôsledkov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, a to najmä v prípade, ak je záujem získavať ich osobné údaje prostredníctvom internetu,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti. Dodalo však, že overenie veku používateľa môže byť iba formou odpovede na položenú otázku.

Ministerstvo nevyužilo možnosť znížiť spomínanú vekovú hranicu až na 13 rokov, ako to predpokladá nariadenie únie k ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Trinásť rokov je tiež hranica, kedy Facebook umožňuje založenie účtu.

Po podpise zákona prezidentom vstúpia nové pravidlá do platnosti 25. mája 2018.

Napríklad sociálnu sieť Facebook podľa skoršieho prieskumu na Slovensku používa väčšina starších detí. Okrem sociálnych sietí sa nové pravidlá ohľadom spracovania osobných údajov detí dotknú tiež napríklad škôl.

Úplne nový zákon

Poslanci parlamentu v stredu schválili úplne nový zákon o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) novú normu vypracoval, lebo potrebná novelizácia existujúceho zákona by bola problematická a neprehľadná.

Ako informovali agentúru SITA z ÚOOÚ, prevádzkovatelia a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v súlade s teraz platným zákonom, „sú v zásade v súlade aj s navrhovaným zákonom o ochrane osobných údajov“.

Zásadnou zmenou, spresnením, prešli práva dotknutých osôb. V schválenom zákone sú práva dotknutých osôb prispôsobené dnešnej elektronickej dobe a sú v nich nastavené podrobné postupy, ako k ich uplatneniu má dotknutá osoba či prevádzkovateľ pristupovať.

Ide o takzvané nastavenie „reklamačných poriadkov“ alebo pravidiel, ktoré je jasné a presné, čo je výhodou pre obe strany.

Zákon sa vzťahuje na všetky fyzické osoby na území SR, preto by ľudia mali v skutočnom živote pocítiť posilnenie svojich práv, zlepšenie prístupu a možnosti kontroly nad svojimi osobnými údajmi.

Vznikli aj nové práva, napríklad právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa inému, ak je to technicky možné a sú splnené ďalšie podmienky.

Nóvum je tiež, ako môžu prevádzkovatelia navonok, voči úradu aj verejnosti deklarovať, že v ich spoločnosti sa dodržiavajú štandardy ochrany osobných údajov a teda sú v súlade s platnou legislatívou v oblasti spracúvania osobných údajov ako aj dodržiavania ochrany práv dotknutých osôb.

Slúžia na to napríklad kódexy správania sa a možnosť, nie povinnosť, aby k nim prevádzkovatelia pristúpili a dodržiavali ich podmienky, vysvetľuje navrhované zmeny Úrad na ochranu osobných údajov. V novom zákone sa nemenia výšky pokút.

Nový zákon bude účinný od 25. mája budúceho roka.