12:45 Začína politická diskusia tieňových ministrov zdravotníctva organizovaná Americkou obchodnou komorou

12:55 Martin Barto (SaS) tvrdí, že rozpočet zdravotníctva na rok 2020 je postavený na vode a úsporné opatrenia v zdravotníctve nie sú realistické

13:00 Oskar Dvořák (PS Spolu) hovorí o potrebe zmene štruktúry výdavkov v zdravotníctve

13:01 Marek Krajčí (OĽANO) si myslí, že veľká neefektivita je v nemocničnej sieti, ale aj v primárnej sfére

13:02 Martin Višňanský (SME Rodina) hovorí, že primárnym problémom zdravotníctva je nalievanie peňazí do neefektívneho systému. Rovnako treba cieliť prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti

13:03 Martin Barto (SaS) spomína z programu strany dlhovú brzdu nemocníc

13:10 Oskar Dvořák (PS Spolu) hovorí o nutnosti vytvoriť sieťový holding slovenských nemocníc

13:15 Jánovi Hencelovi (KDH) chýbajú platné odporúčania o základných chorobách ako hypertenzia alebo obezita

13:17 Marek Krajčí (OĽANO) by si vybral za základný balík zdravotného poistenia unitárny systém, kde však nie sme teraz, čo považuje za problém. Štát musí zobrať zodpovednosť za zdravotníctvo do vlastných rúk

13:19 S výrokom Mareka Krajčího súhlasí Oskar Dvořák. Stotožňuje sa s ním aj Ján Hencel

13:25 Podľa zástupcu strany Za ľudí politici nepočúvajú odborníkov tak, ako by mali, pričom naráža na koncepcie strany PS Spolu

13:32 Marek Krajčí (OĽANO) chce zdaniť zisk poisťovní špeciálnou daňou

13:33 Martin Barto (SaS) plánuje obmedziť prevádzkové náklady a zisk zdravotných poisťovní

13:47 Martin Višňovský (SME Rodina) hovorí, že treba viac zdaniť nezdravé spôsoby života ako cigarety alebo nezdravé potraviny

13:50 Oskar Dvořák (PS Spolu) chce bonifikovať zdravý životný štýl pacientov

13:57 Predstavitelia politických strán sa zhodujú, že je potrebné zvýšiť mzdy zdravotných sestier

14:16 Publikum v sále by najradšej videlo za nového ministra zdravotníctva z opozičných politikov Oskara Dvořáka (51 %). Na druhom mieste skončila Andrea Letanovská (23 %)

10 odporúčaní pre systém zdravotníctva 2030

Americká obchodná komora v SR zastupujúca 330 slovenských a zahraničných zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou nemocníc Slovenska, Asociáciou štátnych nemocníc, Asociáciou na ochranu práv pacientov SR, Asociáciou súkromných lekárov SR, Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu, Inštitútom zdravotnej politiky, poisťovňou Dôvera, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústavom verejného zdravotníctva SR a Zväzom ambulantných poskytovateľov spoločne identifikovali desať dôležitých odporúčaní pre lepší systém fungovania zdravotníctva na najbližšie desaťročie.

1, Politický leadership

Slovenské zdravotníctvo potrebuje jasnú víziu, koncepciu a zrozumiteľné pravidlá hry, ktoré nebudú predmetom politicko-obchodných dohôd.

2, Predvídateľnosť príjmov, výdavkov a investícií Je potrebné rozpočtovo prioritizovať oblasti v súlade s demografickým trendom a nastaviť predvídateľné finančné prostredie, ktoré vytvorí stabilné podmienky pre všetky zúčastnené subjekty.

3, Stabilné regulačné prostredie

Zavedenie transparentnosti a predvídateľnosti v procese prijímania legislatívnych zmien prostredníctvom

povinného pripomienkovania poslaneckých návrhov zákonov a uplatnenie rovnakých princípov ako pri vládnych návrhoch zákonov bude mať pozitívny dopad na všetky subjekty v zdravotníctve.

4, Dostupnosť inovácií

Pre zvýšenú dostupnosť inovácií navrhujeme zavedenie systematického vyhodnocovania dopadu nových technológií, napr. formou HTA agentúry a sledovaním trendov vývoja tzv. skenovania horizontu.

5, Strategické rozhodnutia a politiky postavené na kvalitných reprezentatívnych dátach

Prehodnotenie a zjednotenie metodík vykazovania, spracovania a interpretácie údajov prinesie benefity všetkým subjektom zdravotníckeho systému,

6, Pacient na prvom mieste

Navrhujeme zavedenie “navigačného systému pacienta” s určením jasných zodpovedností (vrátane príslušných nástrojov, aby túto zodpovednosť bolo možné aj realizovať) pre všetkých aktérov (regulátor – zdravotná poisťovňa – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti). Pacienti sa musia stať rovnocennými partnermi v rozhodovacích procesoch.

7, Definícia nároku pacienta

Postupnými krokmi (napr. zadefinovaním nároku aspoň v čakacích dobách, či administratívnych službách) je možné naštartovať postupný posun smerom k potrebnému jasnejšiemu vymedzeniu nároku pacienta.

8, Motivačné prostredie pre zdravotníkov

Uvedomujeme si, že kľúčové je vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú motiváciou pre ich zotrvanie v sektore, pre každodennú prácu i pre ich návrat zo zahraničia. Osobitná pozornosť sa má venovať motivácii študentov zdravotníckych povolaní a ich udržaniu v systéme slovenského zdravotníctva.

9, Prepojenie zdravotného a sociálneho systému

Myslíme si, že zdravotný systém by mal byť schopný nasmerovať pacienta na príslušné miesta v sociálnom systéme a naopak, s minimalizovaním byrokratickej, komunikačnej a inej záťaže pre pacienta.

10, Efektívnosť a verejná kontrola

Slovenské zdravotníctvo potrebuje jasne pomenované, merateľné ciele v oblasti zdravia aj so stanoveným časom dosiahnutia. Tie by sa mali dotýkať ako medicínskych a zdravotných ukazovateľov, tak finančnej efektívnosti. Samozrejmosťou by mal byť benchmarking so zahraničím (minimálne s Českou republikou) a zodpovednosť konkrétnych subjektov za dosahovanie týchto výsledkov.