Kontrolóri si posvietili aj na ďalšie vybrané zmluvy nasmerované na štátnych a neštátnych poskytovateľov laboratórnej diagnostiky, CT vyšetrení, magnetickej rezonancie, rádiológie a podobných diagnostických vyšetrení.

Úhrady vybraným lekárňam

Kontrolóri pri preverovaní zmluvných vzťahov narazili na viaceré nedostatky, pričom poukázali na zvýhodňovanie viacerých spoločností, v ktorých pôsobili blízke osoby. Priemerná hodnota úhrad pri vzorke 99 lekární za obdobie piatich rokov bola 550-tisíc eur ročne. Táto hodnota bola rovná alebo väčšia pri 31 lekárňach, medzi ktorými bolo päť lekární, kde pôsobila osoba blízka štatutárovi VšZP (Refarm, s. r. o., Trnávka, s. r. o.; Medical Partners, s. r. o.; Bravia, s. r. o.; Železničná lekáreň, s. r. o.).

„Práve úhrady týmto lekárňam tri- až päťnásobne prekračovali priemer úhrad vybranej vzorky 99 lekární. Zároveň pri spoločnostiach, kde pôsobili osoby blízke, kontrolóri zaznamenali pokles úhrad po medializácii zmluvných vzťahov," zhrnul zistenia NKÚ.

V niektorých prípadoch poisťovňa uzatvárala plnenie na podstatne vyšší zmluvný rozsah, ako bol poskytovateľ schopný dosiahnuť. Pri spoločnosti MEDIMAS, s. r. o. medziročný rast úhrad za zdravotné výkony podľa NKÚ nekorešpondoval s výraznou dynamikou rastu zmluvného rozsahu.

Spoločnosť Welix, s. r. o. zase dosahovala menej ako polovicu maximálneho zmluvného rozsahu, VšZP napriek tomu zazmluvnený objem ponechávala na rovnakej úrovni. Pri spoločnosti SPV40, s. r. o. kontrolóri zistili výrazný nárast úhrad zdravotníckych výkonov v roku 2015, a to dôsledkom štvornásobného zvýšenia počtu prevádzok ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológie, pričom podľa zistení NKÚ v danom čase neboli problémy s regionálnou dostupnosťou, a teda ani potreba rozširovať minimálnu sieť. Všetky tri uvedené firmy sú napísané na osobu blízku štatutárovi VšZP, Annu S.

Kontrolóri na vzorke 148 poskytovateľov preverili vývoj cien bodov zdravotných výkonov v rámci 2 979 zmlúv a dodatkov. Pri CT vyšetreniach v 96,2 percentách bola cena bodu za preverované obdobie operatívne menená, postupne klesala na minimálnu sumu 0,004661 eura. Pri prepojených osobách došlo k zníženiu ceny bodu v intervale od 25 do 50 percent (Alfamedis, s. r. o., Trenčín; Novapharm, s. r. o., Bratislava) a v rozsahu 50 až 75 percent (Alfamedia, s. r. o., Trenčín; Wesper, s. r. o., Košice).

Menili sa aj ceny bodov za zdravotné výkony magnetickej rezonancie, tie postupne klesali. Voči maximálnej hodnote poklesu ceny bodu (0,001892 eura) dosiahli prepojené osoby pozitívne postavenie, keď cena pri nich poklesla len v rozmedzí od 17 až do 36,8 percent.

NKÚ potvrdil nevýhodnosť zmlúv VšZP s tetou Ankou

Zvýhodňoval vraj aj Faktor

Táto skutočnosť mala nepochybne vplyv na získanie dominantného postavenia spoločností Medicína Nové Zámky, spol. s. r. o., MR Poprad, s. r. o., Dr. MAGNET, s. r. o., a Pro Magnet, s. r. o., všetky so sídlom v Komárne, na výkonoch magnetickej rezonancie v rámci SR (38,97 mil. eur, takmer 30 percent z celkového objemu). Ide o spoločnosti, ktoré mal podľa tvrdenia poslanca za Smer-SD Richarda Rašiho zvýhodňovať vtedajší riaditeľ VšZP Marian Faktor (KDH).

V roku 2011 VšZP z vlastného podnetu zazmluvnila s poskytovateľom CPKSB, s. r. o., Spišská Belá, prevádzkovateľa Kliniky Kostka, špecializovanú ambulantnú starostlivosť s kódovým označením výkonu CDT00, ktorý nebol procesne schválený, čím podľa záverov NKÚ konala v rozpore so zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

„Uplatňovaním úhrad zaň nedodržala povinnosť účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia, čo bolo v rozpore so zákonom o zdravotných poisťovniach. Za celé obdobie poisťovňa uznala a uhradila za neschválené výkony 4,15 milióna eur. Spoločnosť CPKSB, s. r. o, dominovala s 10,6-násobným nárastom voči začiatku sledovaného obdobia a 5,1-percentným podielom na celkových nákladoch v odbornosti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia," skonštatoval NKÚ.

Kontrola zároveň poukázala na nedostatky v kompletnosti povinnej dokumentácie k uzatvoreniu zmluvy, prípadne nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z infozákona o sprístupnení informácií pri povinne zverejňovaných zmluvách. Z preverených 3 124 dokladov sa šesť zmlúv stalo účinnými skôr, ako boli uzavreté. Poisťovňa tak rok a dlhšie pred ich platnosťou uhrádzala výkony vo výške ročných nákladov bez relevantného zmluvného vzťahu.

Viac transparentných mechanizmov

NKÚ na základe výsledkov kontroly nepovažuje súčasné nastavenie stratégie nákupu zdravotnej starostlivosti za prostredie, ktoré by eliminovalo možnosť zvýhodňovať konkrétnych poskytovateľov na úkor iných. Úrad preto VšZP odporúča zaviesť transparentné a efektívne kontrolné mechanizmy, aby sa pri procesoch uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamedzilo pochybeniam.

Vzhľadom na vážne pochybenia pri zverejňovaní zmlúv, ako aj schopnosti orientovať sa v zmluvách NKÚ poisťovni odporúča zmeniť spôsob zverejňovania zmlúv a dodatkov na webe VšZP tak, aby bol zrejmý zmluvný vzťah pri každom poskytovateľovi, aká je zmluva a jej dodatky, aj koľko ich poisťovňa aktuálne uhrádza. NKÚ zároveň odporúča, aby boli jednotlivé zmluvy vyhľadateľné na jednom mieste spolu s dodatkami. Poisťovňa podľa NKÚ akceptovala jeho odporúčania a začala s ich realizáciou.

VšZP potvrdila, že napriek viacerým vecným námietkam k záverom kontrol odporúčania úradu akceptovala. „Nové vedenie VšZP už pri svojom nástupe do funkcií verejne deklarovalo, že má záujem stransparentniť a sprehľadniť procesy v poisťovni. V tejto súvislosti už VšZP iniciatívne pripravila novelizáciu interných noriem, ktorými je upravený proces uzatvárania zmlúv, akceptovania nových diagnostických a terapeutických postupov, vrátane prípravy podnetov na legislatívne úpravy," spresnila VšZP vo svojom stanovisku.

VšZP pripravuje projekt, ktorý zabezpečí väčšiu transparentnosť uzatváraných zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zámerom projektu je všetky zverejňované informácie umiestniť na jedno miesto, rozšíriť výberové kritériá v maximálne možnej miere na laický rozsah, aby si každý mohol jednoducho vyhľadať požadovanú zverejňovanú informáciu. Vyhľadávanie zmlúv i dodatkov bude jednoduchšie a prehľadnejšie, sľubuje VšZP. Pokiaľ ide o medializované zmluvy, ktoré NKÚ preveroval, VšZP iniciovala aj vlastnú hĺbkovú kontrolu týchto zmlúv a prijala dočasné riešenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov, uzavrela poisťovňa.