V niektorých krajinách sa negatívny vývoj postupne stabilizuje, resp. naberá pozitívnejší trend. V súčasnosti na toto potenciálne smrteľné ochorenie neexistuje žiadna vakcína ani špecifické antivirotikum, i keď výskum a priebežné výsledky postupne napredujú. Existuje naliehavá potreba rýchlej, použiteľnej, prístupnej, účinnej a bezpečnej liečby, ktorá by zachraňovala životy a obmedzovala šírenie tohto ochorenia. Hlavným faktorom úmrtnosti je syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS). Hlavným znakom ARDS je významne zvýšený oxidačný stres v dôsledku rýchleho uvoľňovania voľných radikálov a cytokínov, ktorý vedie k poškodeniu buniek, zlyhaniu orgánov a smrti. Včasné užitie veľkej dávky antioxidantov, ako je vitamín C, môže pre týchto pacientov predstavovať účinnú liečbu. S intravenózne podaným vitamínom C vo vysokých dávkach sa nespájajú žiadne významné vedľajšie účinky, preto sa môže tento režim zaradiť do liečby ochorenia COVID-19 ako preventívne opatrenie v citlivých populáciách, a taktiež u zdravotníckych pracovníkov s vyšším rizikom expozície.

Koronavírusy a vírusy chrípky patria medzi pandemické vírusy, ktoré môžu spôsobiť úmrtie v dôsledku ARDS (syndróm akútnej respiračnej tiesne). Zvýšený oxidačný stres je hlavnou príčinou poškodenia pľúc vrátane akútneho poškodenia pľúc a ARDS, čo sú dva klinické prejavy akútneho respiračného zlyhania s následne vysokou morbiditou a mortalitou.

Vitamín C je dôležitá zložka bunkového antioxidačného systému a je nápomocný pri poskytovaní kritickej starostlivosti. Keďže oxidačnému stresu možno predchádzať a možno ho zvládať veľkou dávkou antioxidantov, intravenózny vitamín C vo vysokých dávkach sa môže na základe výsledkov troch predchádzajúcich klinických skúšaní, do ktorých bolo zaradených celkovo 146 pacientov so sepsou, použiť aj pri ochorení COVID-19.

Dr. Hemilä a kol. z University of Helsinki uviedli, že rôzne vysoké dávky intravenóznych infúzií vitamínu C (napr. 200 mg/kg telesnej hmotnosti/deň rozdelené na 4 dávky) skrátili pobyt na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) o 7,8 % a tiež sa významne znížila mortalita. Takéto skúsenosti boli zaznamenané aj u pacientov so závažným chrípkovým ochorením.

Vysoké dávky intravenózneho vitamínu C sa úspešne použili pri liečbe 50 pacientov so stredne závažným až závažným ochorením COVID-19. Použili sa dávky v rozsahu od 10 g do 20 g denne podávané počas 8 – 10 h. Index oxygenácie a stav pacientov sa v reálnom čase výrazne zlepšil. Vysoké dávky vitamínu C sa klinicky používajú už desaťročia a v nedávnom dokumente panelu odborníkov NIH (National Institutes of Health) sa jasne uvádza, že tento režim (1,5 g/kg telesná hmotnosť) je bezpečný a nespája sa so závažnými nežiaducimi účinkami.

Keďže vývoj účinných vakcín a antivirotík určitý čas trvá, vitamín C a iné antioxidanty môžu patriť medzi látky na zmiernenie ARDS (syndrómu akútnej respiračnej tiesne) súvisiaceho s ochorením COVID-19, ktoré máme momentálne k dispozícii. Vzhľadom na skutočnosť, že vitamín C je vo vysokých dávkach bezpečný, zdravotníci by sa mali na túto možnosť zamerať bližšie. Samozrejme, je nevyhnutné vykonať dobre navrhnuté klinické skúšania, na základe ktorých sa vypracujú štandardné protokoly používania pri lôžku pacienta.

V zahraničných odborných časopisoch pribúdajú v tejto oblasti viaceré pozitívne správy. New York Post zverejnil informácie o liečbe vysokými dávkami intravenózneho vitamínu C u pacientov s ťažkým priebehom infekcie koronavírusom u najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Northwell Health (23 nemocníc) v New Yorku. Ako uviedol pneumológ, špecialista na intenzívnu starostlivosť Dr. Andrew G. Weber, títo pacienti na JIS iniciálne dostávajú dávku 1500 mg a rovnaká dávka tohto silného antioxidačného liečiva je následne podávaná 3- alebo 4-krát denne. Súčasne dostávali aj iné lieky, napr. antimalariká, antivirotiká, antibiotiká a biologiká. Tento režim vychádzal z experimentálnej liečby, ktorá bola použitá u pacientov s infekciou koronavírusom v čínskom Šanghaji. Ako uviedol Dr. Weber, pacienti, ktorým boli podávané vysoké dávky intravenózneho vitamínu C, mali významne lepší klinický priebeh ochorenia než tí bez jeho podávania. Existuje viacero prác, ktoré dokázali, že počas sepsy (otrava krvi, ťažká infekcia) hladiny vitamínu C v tele významne klesajú. Je preto veľmi dôležité doplniť ich podaním vysokých dávok intravenózneho vitamínu C, nakoľko perorálnym podaním sa takéto vysoké hladiny nedajú dosiahnuť. Viaceré metaanalýzy tiež potvrdili významnú redukciu trvania hospitalizácie na JIS a potreby mechanickej ventilácie, pri podávaní vysokých dávok intravenózneho vitamínu C pri rôznych ochoreniach. (Nutrients 2019; 11, 708, Journal of Intensive Care 2020; 8, 15).

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7167497/