Konanie nezačalo vo veci pravidiel financovania kampane voči žiadnej strane. Rezort prešetril aj podnet na Smer-SD, podľa výsledkov strana neprekročila stanovený limit na kampaň. Ministerstvo podľa vlastných slov riešilo jeden podnet na možné porušenie zákona o volebnej kampani pre podozrenie z prekročenia limitu výdavkov.

„MV požiadalo politickú stranu Smer-SD o poskytnutie vysvetlenia k uvedenej veci,“ priblížilo ministerstvo. Z predložených podkladov podľa jeho slov vyplynulo, že strana neprekročila zákonom stanovený limit na volebnú kampaň.

Jozef Mihál
Neprehliadnite

Mihál: Cez kampaň som mlčal, ale s niektorými ľuďmi som bol nespokojný

Po kontrole správ ministerstvo požiadalo strany o vysvetlenie zistených nezrovnalostí v sume debetných platobných transakcií vykonaných z osobitného platobného účtu a nákladov na kampaň v záverečných správach. „U niektorých politických strán kontrola, resp. vysvetlenie nezrovnalostí, ešte nie je ukončené,“ dodal rezort.

Dôvody, ktoré strany uviedli a ktoré vyplynuli z predložených dokladov, boli podľa slov rezortu najmä duplicitne uhradené faktúry, mylné platby, nespotrebovaný rozdiel výberu v hotovosti a reálne uhradených nákladov, rozdiel medzi výškou preddavkovej faktúry a vyúčtovacej faktúry a započítanie záväzkov, ktoré v čase predkladania záverečných správ ešte neboli uhradené a ich úhrada prebieha.

„Na základe deklarovaných skutočností niektoré politické strany predložili opravené záverečné správy, ktoré MV SR prezverejnilo na svojom webovom sídle,“ doplnilo ministerstvo. S finančnými prostriedkami na transparentných účtoch, ktoré subjekty nepoužili na volebnú kampaň, nemožno podľa zákona nakladať ešte 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb, a to do 29. mája 2020. Rovnako s nimi nesmú nakladať ani počas prípadného konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

„V tejto lehote nemožno osobitný účet ani zrušiť, vkladať naň finančné prostriedky, a tiež z osobitného účtu nie je možné prevádzať finančné prostriedky,“ zdôraznilo MV s tým, že ak subjektom ostali neuhradené faktúry, môžu svoje záväzky z účtu uhradiť. Finančné prostriedky môžu z osobitného účtu previesť len z dôvodu potreby vykonania úhrady na volebnú kampaň.

Na kampaň mohli strany minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, čiže od 9. mája do 4. novembra 2019.