Podľa vyjadrení všetkých členov odbornej komisie bolo tento rok zostavenie zoznamu piatich finalistov mimoriadne náročné, pretože úroveň kandidátov bola veľmi vysoká a rozdiely medzi jednotlivými kandidátmi predstavovali len desatiny bodov. Do úzkeho výberu finalistov sa dostali pán Daniel Bekeš z Embraco EMEA; pán Peter Jung z NN životná poisťovňa; pani Eva Jurkovičová z Schaeffler Skalica, spol. s r.o.; pán Martin Labaš z Labaš s.r.o. a pán Peter Malec z Budamar Logistics.

Odborná komisia posudzovala kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele kandidátov, ktorí sa do súťaže zapojili a poslali požadované podklady. Z kvantitatívnych ukazovateľov sú najdôležitejšie rentabilita nákladov, obrátka aktív, celková zadlženosť a pohotová likvidita firmy. Kandidáti písomne odpovedajú aj na otázky, ktoré skúmajú kvalitatívne parametre ich pôsobenia vo firme -  úlohu v manažmente spoločnosti, ciele, zodpovednosť za získavanie zdrojov, najdôležitejšie projekty a inovácie, riadenie ľudí, účasť na legislatívnom procese, reprezentáciu firmy či dodržiavanie etických zásad. Súčasťou hodnotenia sú aj osobné pohovory členov komisie s kandidátmi.

Všetky vstupné dáta vyhodnotí odborný garant ocenenia, ktorým v tomto roku bola spoločnosť PwC Slovensko.

Verejnosť sa do hodnotenia môže zapojiť prostredníctvom online hlasovania, pričom názor verejnosti ovplyvní výsledok váhou 50 percent. Aktuálna mimoriadna situácia spôsobená koronavírusom ovplyvnila aj časový harmonogram ocenenia a posunula galavečer spojený s vyhlásením víťaza CFO roka 2019 zo 4. júna 2020 pravdepodobne na 27. september 2020.

O ocenení CFO roka
CFO roka je ocenenie finančných riaditeľov na Slovensku za ich mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu. Ocenenie vzniklo v čase finančnej krízy v roku 2008 s cieľom oceniť prínos zodpovedného finančného riadenia v kritickom období, ktoré ohrozovalo samotnú existenciu firiem. Počas desiatich rokov sa zameranie súťaže rozšírilo – finančný manažment prešiel prudkým vývojom a CFO sa stali partnermi pri riešení úloh, ktoré ďaleko presahujú štandardné finančné témy. Kandidátov na ocenenie nominuje odborná komisia, ktorú okrem vyhlasovateľov (týždenník TREND, CFO Club) tvoria aj ďalší odborní partneri – spoločnosti KPMG, BDO, Deloitte, EY, PwC a Slovenská asociácia podnikových finančníkov. Členovia komisie hodnotia nominovaných finančných riaditeľov, stretávajú sa s nimi a napokon vyberú najlepších. Zohľadňujú pritom nielen finančné výsledky ich firiem, ale najmä ich vplyv na dosiahnuté výsledky a prístup k modernému finančnému manažmentu. Do súťaže sa postupne zapojilo viac ako 150 finančných riaditeľov a ocenenie získali manažéri, ktorí v danom roku podali výnimočný výkon, ale aj tí, čo dlhodobou systematickou prácou posúvali svoje firmy k úspechu. Všetci majú spoločnú črtu – ukázali schopnosť ďalej rásť a vďaka svojej profesionalite i verejnej aktivite reprezentujú schopných slovenských firemných finančníkov, často aj v medzinárodnom prostredí.