Návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania. Návrh pochádza z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Ide o obmenu Krajniakovho osobného dôchodkového produktu, ktorý pôvodne obsahoval aj vyplácanie dôchodkovej prémie, od tej však ministerstvo upustilo.

Vyplácanie dôchodku

Legislatíva definuje, že z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu sa vypláca dôchodok, programový výber, jednorazové vyrovnanie alebo predčasný výber. Dôchodok môže poskytovateľ vyplácať formou doživotného dôchodku alebo dočasného dôchodku. Dočasný dôchodok sa musí vyplácať najmenej desať rokov. Zákon má určiť, že prvá splátka z doživotného alebo dočasného dôchodku môže byť v maximálnej výške 25 percent hodnoty majetku sporiteľa.

Aj programový výber nasporených peňazí má trvať minimálne desať rokov. Prvá splátka má rovnaké pravidlá, avšak programovým výberom sa nesmie počas kalendárneho roka vyplatiť viac než desať percent hodnoty majetku sporiteľa.

Jednorazový výber bude možný vtedy, ak hodnota majetku sporiteľa bude nižšia ako štvornásobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Predčasný výber

Svoje pravidlá by mal mať aj predčasný výber, bude to možné iba vtedy, ak má sporiteľ nepriaznivý zdravotný stav, ťažké zdravotné postihnutie, alebo ak je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej rok a dovŕšil aspoň 57 rokov.

Rezort práce v predkladacej správe vysvetlil, že ministerstvo chcelo pôvodne vytvoriť podmienky pre poskytovanie štandardizovaného produktu osobného dobrovoľného sporenia jednotlivcov na dôchodok, ktorý mal byť rozšírením pre tradičné povinné spôsoby sporenia.

,,Vzhľadom na obmedzenú schopnosť existujúcej daňovej úľavy pritiahnuť nových účastníkov a motivovať ich k plateniu príspevkov, respektíve k plateniu vyšších príspevkov, sa navrhovalo, aby sa popri daňovej úľave zaviedla aj priama podpora v podobe dôchodkovej prémie a ďalšie zmeny v daňovej a odvodovej oblasti," pripomenul rezort.

Nevyhnutné oblasti

Po rozporovom konaní s Ministerstvom financií (MF) SR sa však z návrhu vypustili všetky navrhované fiškálne stimuly.

V návrhu zákona o celoeurópskom dôchodkovom produkte teda zostali tie ustanovenia, ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a ktorými sa vykonajú vybrané články európskeho nariadenia.

,,Návrh zákona upravuje iba tie oblasti, ktorých doplnenie je pre vykonanie nariadenia nevyhnutné, pričom ide primárne o oblasti, ktoré nariadenie ponecháva výslovne v kompetencii členských štátov (sporiaca a výplatná fáza) a o ustanovenia, ktoré majú procesnú povahu (kompetencie Národnej banky Slovenska v súvislosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom)," vysvetlil rezort.

Rovnaký daňový režim

Zákon tiež počíta s tým, že na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sa bude uplatňovať rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia.

Vláda navrhuje účinnosť zákona dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, keďže európske nariadenie sa začne uplatňovať 22. marca tohto roka. Ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti daní, majú byť účinné od 1. januára 2023.