Európska komisia v pondelok predstavila nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh (SMEI). Ten má v prospech občanov a podnikov v celej EÚ zachovať voľný pohyb tovaru, služieb a osôb, ako aj dostupnosť základného tovaru a služieb v prípade budúcich núdzových situácií.

Nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh

Komisia upozornila, že pandémia nového koronavírusu odhalila štrukturálne nedostatky, ktoré oslabujú schopnosť EÚ účinne a koordinovane reagovať na krízové situácie, keď jednostranné opatrenia spôsobili fragmentáciu, zhoršili krízu a postihli najmä malé a stredné podniky. Riešením má byť nový nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že EK počas série kríz z posledných rokov tvrdo pracovala na tom, aby zachovala fungovanie jednotného trhu, udržala otvorené hranice a dodávateľské reťazce a zaistila dostupnosť výrobkov a služieb potrebných pre občanov.

„Musíme však byť lepšie pripravení, pokiaľ ide o predvídanie ďalšej krízy a zakročenie proti nej. Nesmieme sa spoliehať na improvizované opatrenia. Nástroj núdzovej pomoci pre jednotný trh nám ponúka odpoveď na to, ako zachovať voľný pohyb tovaru, osôb a služieb v nepriaznivých časoch," uviedol Breton v správe pre médiá.

Ďalšie legislatívne opatrenia Európskej únie

Dodal, že nástroj SMEI zabezpečí lepšiu koordináciu s členskými štátmi, vylúči a obmedzí vplyv kríz na priemysel a hospodárstvo a vybaví Európu nástrojmi, ktorými disponujú jej globálni partneri, ale Únia ich nemá.

SMEI dopĺňa ďalšie legislatívne opatrenia EÚ v oblasti krízového riadenia, ako je mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany či pravidlá EÚ pre konkrétne odvetvia, dodávateľské reťazce alebo produkty, ako sú zdravotníctvo, polovodiče alebo potravinová bezpečnosť.

Cieľom SMEI je identifikovať hrozby pre jednotný trh a zabezpečiť jeho bezproblémové fungovanie prostredníctvom vytvorenia štruktúry krízového riadenia pre potreby jednotného trhu, navrhnutia nových opatrení na riešenie hrozieb pre jednotný trh a umožnenia krajných opatrení v núdzi.

Režim obozretného dohľadu 

Plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí umožní EK a členským štátom zriadiť koordinačnú a komunikačnú sieť na zvýšenie pripravenosti, a ak sa zistí hrozba pre jednotný trh, eurokomisia aktivuje režim obozretného dohľadu. Pri kríze s ďalekosiahlymi dôsledkami pre jednotný trh Rada EÚ môže aktivovať režim pre núdzové situácie.

V režime obozretného dohľadu sa členské štáty a EK zamerajú na monitorovanie dodávateľských reťazcov presne určeného strategicky dôležitého tovaru a služieb, ako aj na vytváranie strategických rezerv v týchto oblastiach. Po aktivácii núdzového režimu sa voľný pohyb na trhu udrží prostredníctvom čierneho zoznamu zakázaných obmedzení a vďaka posilnenej a rýchlej kontrole jednostranných obmedzení.

Zavedenie krajných opatrení v núdzovej situácii znamená, že EK môže využiť aj také nástroje, ktoré si budú vyžadovať samostatnú aktiváciu - môže adresovať podnikom cielené žiadosti o informácie, môže ich požiadať o akceptáciu prednostných objednávok výrobkov dôležitých v krízovej situácii a podniky následne musia túto objednávku splniť alebo vysvetliť dôvody zamietnutia. Patrí sem aj zrýchlené uvádzanie určitých výrobkov na trh vďaka rýchlejšiemu testovaniu a akreditácii.

Predložené návrhy prediskutuje Európsky parlament a Rada EÚ. Po ich súhlase nové nariadenia nadobudnú účinnosť dvadsiatym dňom po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Ďalšie dôležité správy

Von der Leyenová: EK navrhne okamžité opatrenia na zmiernenie cien elektriny
Neprehliadnite

Eurokomisia navrhuje, aby producenti elektriny z iných zdrojov, ako je plyn, platili ešte viac