Experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorí realizovali v závere minulého roka previerku zameranú na posúdenie prevádzkovej bezpečnosti 3. bloku elektrárne v Mochovciach (EMO), identifikovali 11 oblastí dobrej praxe a 22 nedostatkov. V záverečnej správe na základe zistení sformulovali 14 odporúčaní a osem návrhov. Slovenské elektrárne (SE) analyzovali všetky zistenia a realizovali viac ako 80 konkrétnych úloh na odstránenie zistených nedostatkov, uviedli v piatok SE.

„Experti MAAE sa zamerali na pripravenosť budúcej prevádzky a hodnotili oblasti líderstva a riadenia bezpečnosti, prípravy personálu a kvalifikácie, prevádzky, údržby, technickej podpory, prevádzkových skúseností, radiačnej ochrany, chémie, havarijnej pripravenosti a odozvy, riadenia havárií, interakcií medzi ľuďmi, technológiou a organizáciou a oblasť uvádzania do prevádzky," uviedla hovorkyňa SE Oľga Baková.

Mochovce elektraren longform
Neprehliadnite

Úrad jadrového dozor má elektrárne v Mochovciach pod kontrolou

V správe členovia tímu MAAE, okrem iného, vyzdvihli skutočnosť, že v projekte 3. bloku elektrárne v Mochoviciach bolo uskutočnených viac ako 200 vylepšení zameraných na zvýšenie bezpečnosti, vďaka ktorým podrobná pravdepodobnostná analýza preukázala významné zvýšenie celkovej odolnosti elektrárne voči interným aj externým rizikám. Správa medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu podľa Bakovej neidentifikovala žiadne zásadné nedostatky v projekte elektrárne, ktoré by bránili jej uvedeniu do prevádzky a následnej bezpečnej a spoľahlivej prevádzke v nasledujúcich rokoch.

Elektráreň Mochovce
Neprehliadnite

Progresívne Slovensko žiada zverejnenie správy o bezpečnosti v Mochovciach

Odstraňovaniu zistených deficitov v oblasti riadenia, správania sa a výkonu zamestnancov a dodávateľov sa venoval špecializovaný tím skúsených odborníkov Slovenských elektrární, ktorý vypracoval a realizoval podrobný plán nápravných opatrení s cieľom dostať 3. blok na parametre v súčasnosti prevádzkovaných blokov.

SE reagovali zverejnením tlačovej správy o výsledkoch kontroly MAAE na štvrtkovú (26. 11.) výzvu europoslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko), ktorý žiadal okamžité zvýšenie transparentnosti a zverejnenie správy z tejto misie. Riaditeľka kancelárie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) Miriam Vachová však upozornila, že Slovenské elektrárne zverejnili správu z misie MAAE na svojom webovom sídle 23. novembra a túto správu poslal ÚJD Hojsíkovi v odpovedi na jeho žiadosť o sprístupnenie informácií 25. novembra.