Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý má testy pod palcom, priznáva chybu. Podľa riaditeľky ústavu Romany Kanovskej k nemu došlo na strane tlačiarne.

„Otázka vypadla v jednej variante testu z maďarského jazyka, čakáme na vyjadrenie subdodávateľa, ako sa to mohlo stať,“ dodáva.

Nedostatok nenarušil priebeh testovania, riaditelia škôl aj organizácie rezortu školstva hlásia, že celonárodný „monitor“ prebehol pokojne a bez problémov. Bez incidentov prebehli testy aj podľa vedenia Štátnej školskej inšpekcie. Výsledky testovania pošle rezort školám v polovici apríla, začiatkom mája by mali byť zverejnené.

1 445 škôl

Rezort školstva zisťuje úroveň vedomostí deviatakov základných škôl z matematiky a rodného jazyka plošne už od roku 2005. Tento rok celonárodné testy absolvovalo viac ako 37-tisíc tínedžerov na 1 445 základných školách. Všetci žiaci riešili úlohy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, žiaci menšinových škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským aj z rodnej reči a literatúry. Z celkového počtu všetkých prihlásených žiakov je 3 296 deviatakov so zdravotným znevýhodnením.

„Integrované deti mali zrejme v porovnaní s minulými rokmi jednoduchšie úlohy, pretože končili skôr, už pred termínom na napísanie testu,“ hovorí riaditeľka ZŠ Sibírska v Bratislave Milena Partelová. Žiaci so vzdelávacím hendikepom majú na napísanie testu viac času, upravené sú aj úlohy, ktoré riešia. „Dôvodom môže byť to, že tento rok sme dali posúdiť testy pre integrovaných žiakov väčšiemu počtu odborníkov, ktorí odporúčali zmeny,“ hovorí R. Kanovská.

Pozrite si testy deviatakov ZŠ pre rok 2018:

Náročnejšia matematika

Žiaci základných škôl sa podľa pedagógov rozchádzali v hodnotení úrovne testov.

„Zdá sa, že slovenčina bola tento rok ľahšia, pretože žiaci testy končili skôr ako v prípade testov z matematiky,“ hovorí riaditeľka ZŠ Široké Renáta Gazdová. V teste zo slovenského jazyka sa podľa nej vyskytla nejednoznačná otázka, ktoré vraj pripúšťala viaceré správne odpovede. „Zo slovenčiny odchádzali o päť-sedem minút skôr než na matematike,“ potvrdzuje Michal Danočko, riaditeľ ZŠ s MŠ Zalužice

„Test z maďarského jazyka bol celkovo veľmi náročný, napríklad ani skúsení učitelia nepoznali báseň, s ktorou mali deti pracovať, test z matematiky bol jednoduchší a zdá sa, že najľahší bol zo slovenského jazyka a literatúry,“ hovorí riaditeľka tvrdošovskej školy s vyučovacím jazykom maďarským S. Tóthová.

Ak rezortu vyjde nastavenie testu správne, priemerný výsledok by sa mal zmestiť medzi 50 a 60 percent.

Bez pomoci

Cieľom Testovania 9 je overiť u žiakov končiacich na základných školách, či a v akej miere získali vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré štát určil ako základ vzdelania.

Výsledky testov sa tiež povinne zohľadňujú pri prijímacom konaní na stredné školy. V prípade, ak žiak dosiahol v každom predmete najmenej 90-percentnú úspešnosť, riaditeľ školy ho prijme bez prijímacej skúšky. Výnimku majú školy s talentovými skúškami. Niektoré stredné školy tiež využívajú výsledky z testov pri prijímacom konaní ako pomocné kritérium.

Výsledky ďalej poskytujú školám a rezortu informácie o úrovni žiakov v porovnaní s ostatnými školami, čo by malo viesť k postupnému skvalitňovaniu vzdelávania a tiež k identifikácii zaostávajúcich škôl. Ministerstvo školstva však zatiaľ nezaviedlo systém, ktorý by školy s ťažkosťami podporil a pomohol im.

Niektorí rodičia využívajú zverejnené výsledky z Testovania 9, keď sa rozhodujú, na akú školu dať svoje deti. 

Online kríva

Podobne ako vlani sa na elektronické testovanie prihlásilo len približne 50 škôl. Výrazne to zaostáva za očakávaniami rezortu. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pred štyrmi rokmi pri spúšťaní elektronického testovania identifikoval 200 až 250 škôl s vhodnými podmienkami.

„Zásadným problémom ostáva slabá IT infraštruktúra, na školách chýba kvalitné internetové pripojenie, počítače, ktoré školy získali z národných projektov zastarávajú. Školy majú tiež personálny problém, pretože chýbajú správcovia sietí a o vybavenie sa nemá kto kvalifikovane starať,“ dodáva riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.