Vlani sa narodilo 57 969 živých detí, čo je o 412 viac ako v roku 2016. Pokračoval tak rastúci trend nastúpený v roku 2013. Minulý rok zomrelo 53 914 osôb, čo je o 1 563 viac ako rok predtým. Uzavretých bolo 31 309 manželstiev. Podľa generálnej riaditeľky sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmily Ivančíkovej, najvyššia sobášnosť bola v Bratislavskom a Prešovskom kraji. V uplynulom roku sa rozviedlo 9618 párov.

V porovnaní s rokom 2016 bol počet sobášov vyšší o 1 412, rovnako sa zvýšil aj počet rozvodov, o 322. Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo 31 rozvodov. V tomto prípade bol zaznamenaný rast po dlhodobejšom poklese, ktorý trval od roku 2008. Najvyššia rozvodovosť bola podľa Ivančíkovej zaznamenaná v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Spoločenská výzva: zvrátiť starnutie

„Počas roka 2017 dosiahol prirodzený prírastok obyvateľstva hodnotu 4 055 osôb a bol tak o 1 151 osôb nižší ako v roku 2016. Hodnota prirodzeného prírastku poklesla v dôsledku vyššej úmrtnosti. Zahraničnou migráciou SR získala 3 722 osôb,“ povedal A. Ballek. Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol vlani 7 777 osôb a bol o 1 314 ľudí menší ako rok predtým.

A. Ballek skonštatoval, že v SR pokračuje starnutie populácie. Vlani tvoril podiel detí vo veku 0 – 14 rokov 15,6 percenta. „Podiel 65-ročných a starších je ešte nižší ako podiel detí, ale len o 0,1 bodu. Priemerný vek obyvateľa Slovenska sa medziročne zvýšil a dosiahol 40,6 roka,“ poznamenal predseda ŠÚ SR.

Zvýšil sa aj mediánový vek o 0,4 roka, pričom dosiahol hodnotu 40,2 roka a prvýkrát prekročil hranicu 40 rokov. V praxi to znamená, že polovica populácie je staršia ako 40 rokov. Index starnutia, ktorým sa štandardne meria demografické starnutie (pomer medzi deťmi do 14 rokov a staršou generáciou vo veku (65+) sa zvýšil o 2,5 bodu.

Vlani tak na 100 detí vo veku 0-14 rokov pripadalo 99 osôb 65-ročných a starších. „Populačné starnutie predstavuje pre SR jednu z najväčších spoločenských výziev. Fenomén starnutia obyvateľstva je síce demografický, ale treba zdôrazniť, že jeho dôsledky sa týkajú a budú týkať všetkých sfér spoločnosti,“ povedal Ballek.

Muži žijú o 5,4 roka dlhšie, ako po vzniku SR

Medzi zaujímavosti vlaňajších štatistík možno zaradiť fakt, že najstaršia nevesta mala 86 rokov a zobrala si 79-ročného ženícha. Najstarším ženíchom vlaňajška bol 91-ročný muž, ktorý si vzal 61-ročnú nevestu. Najdlhšie trvajúce manželstvo, ktoré bolo vlani rozvedené, vydržalo 56 rokov, najkratšie trvajúce manželstvo trvalo päť mesiacov.

Na konci roka žilo na Slovensku 1 014 osôb vo veku 100 a viac rokov. „Vlani bol zaznamenaný aj najvyšší počet sobášov, a to 31 309 v období uplynulých 25 rokov,“ informovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická. K hlavným trendom populačného vývoja v priebehu uplynulých 25 rokov samostatnej SR možno poznamenať, že početnosť obyvateľstva sa zvyšuje, ale tempo prírastku je nízke.

Zo štatistík ŠÚ SR vyplýva, že nadpolovičná väčšina obyvateľstva žije v mestách (53,6 percenta). Sobášnosť má nízku intenzitu vzhľadom na početnosť sobášov schopného obyvateľstva. Rastie aj počet rozvodov po dlhšom období trvania manželstva.

Podľa Z. Podmanickej úhrnná plodnosť bola počas sledovaného obdobia 25 rokov pod hranicou jednoduchej reprodukcie (2,1 dieťaťa na jednu ženu), jej hodnoty sa v rokoch 1993–2017 pohybovali od 1,2 – 1,9 dieťaťa. Potratovosť má klesajúci trend. Stredná dĺžka života sa zvyšuje, v priebehu uplynulých 25 rokov sa zvýšila u mužov o 5,4 roka a u žien o 3,7 roka.