Finančná spravodajská jednotka (FSJ) Prezídia Policajného zboru uložila Československej obchodnej banke (ČSOB) pokutu 1,5 milióna eur. Polícia to oznámila na sociálnej sieti. Pokuta bola banke uložená za porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Desiatky prípadov pochybení

Okrem uloženia pokuty je súčasťou sankcie aj zverejnenie právoplatného rozhodnutia. To nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok. Vo zverejnenom dokumente je popísaných 33 prípadov pochybení.

Rozhodnutie hovorí o tom, že banka vo viacerých prípadoch nevykonala zvýšenú starostlivosť pri klientoch s vyšším rizikom. Malo ísť vo viacerých prípadoch o schránkové firmy, kde bol konateľom a konečným užívateľom výhod cudzinec bez zjavného vzťahu k SR.

Nesplnili povinnosti

Súčasne išlo o obchody s nezvyčajne vysokým objemom finančných prostriedkov v hotovosti následne odoslaných do krajín s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, kde banka nepreukázala primeraný rozsah starostlivosti.

Pri vkladoch v hotovosti na účet klienta, v jednom z prípadov napríklad v celkovej výške 34,6 milióna eur, po ktorých nasledoval bezprostredný transakčný režim založený na vysokých cezhraničných debetných transakciách v prospech účtov spoločností v krajinách s vyšším rizikom legalizácie príjmu z trestnej činnosti, nesplnila banka podľa rozhodnutia viaceré povinnosti.

Napríklad nepreskúmala účel týchto obchodov a neprijala náležité opatrenia na zabránenie ich použitia na účely legalizácie a financovania terorizmu. Tiež neohlásila bez zbytočného odkladu FSJ niektoré neobvyklé obchodné operácie.

Banka s pokutou nesúhlasí

Samotná ČSOB s pokutou nesúhlasí a chce sa brániť. „ČSOB sa detailne oboznámila s rozhodnutím FSJ a odôvodnením udelenej sankcie, pričom nesúhlasí s verdiktom a obráti sa na príslušné súdy. Počas vyšetrovania FSJ kontrolovala spôsoby a mechanizmy overovania klientov a ich transakcii v období rokov 2016 až 2019.  Podľa záverov FSJ ČSOB nevykonala dostatočne preverovanie vo veľmi limitovanom počte prípadov klientov v danom období. Hoci ČSOB korektne hlásila neobvyklé transakcie v drvivej väčšine uvedených prípadov, podľa FSJ mali byť reportované skôr alebo v niektorých prípadoch opakovane. Taktiež podľa FSJ mala ČSOB ukončiť zmluvne vzťahy s danými klientmi skôr,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Anna Jamborová.

Podľa jej slov ČSOB ročne spracováva a monitoruje milióny transakcií v súlade s národnou a európskou legislatívou.