Slovenská legislatíva neupravuje také obmedzenia ako je zákaz fajčenia alebo chov zvierat v prenajímanom byte. Môžu však byť v nájomnej zmluve. Tá by sa mala riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluvy uzatvorené na dobu určitú možno upraviť podľa nového zákona o krátkodobom nájme bytu.

Zákaz fajčenia v byte

Fajčiari sa pred uzavretím nájomnej zmluvy nemusia prenajímateľovi priznať, že fajčia, a to ani vtedy, ak sa na to prenajímateľ priamo pýta. Prenajímateľ je však oprávnený požadovať prístup do bytu, aby skontroloval, či nájomca používa nehnuteľnosť riadnym spôsobom a dodržiava teda aj všetky obmedzenia, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Ak by prenajímateľ zistil, že nájomca tieto obmedzenia porušil, je to dôvod na výpoveď z nájmu.

V prípade, že je v zmluve upravený zákaz fajčiť, nájomca je povinný tento zákaz rešpektovať a dodržiavať. Ak tento zákaz v zmluve chýba, nájomca je oprávnený v byte fajčiť aj bez súhlasu prenajímateľa. Za určitých okolností však môže prenajímateľ aj v takomto prípade dať nájomcovi výpoveď. Ide o situáciu, keď fajčiar obťažuje susedov zápachom. Prenajímateľ tiež môže požadovať od nájomcu náhradu škody, ktorú spôsobil fajčením v byte.

Zákaz chovu domácich zvierat

Ak to zmluva nájomcovi nezakazuje, chovať v byte domáce zvieratá je povolené. Problém by mohol nastať v prípade, ak by zvieratá rušili ostatných vlastníkov, napríklad štekotom, znečisťovaním spoločných priestorov či zápachom, alebo by poškodzovali majetok prenajímateľa.

Taká situácia oprávňuje prenajímateľa dať nájomcovi výpoveď z nájmu. Prenajímateľ tiež môže od nájomcu požadovať náhradu škody, ktorú domáce zvieratá v byte spôsobili.

Zákaz návštev

Nájomcovia môžu v prenajatom byte prijímať návštevy tak často ako chcú. Nezáleží ani na tom, či ide o ženských alebo mužských návštevníkov a ako dlho návšteva u nájomcu zotrvá. Nájomca môže prijať aj takú návštevu, ktorá si so sebou privedie psa, a to bez ohľadu na to, či nájomná zmluva upravuje chovanie domácich zvierat v byte alebo nie.

Generálny zákaz vodenia návštev v zmluve je podľa názoru advokátky Daniely Ježovej zásah do osobných práv nájomcu. Ten má právo na stretávať sa s inými ľuďmi, čím nijako neohrozuje prenajímateľa, jeho majetok ani susedov.

V nájomnej zmluve však možno zakázať prenocovanie iných osôb v byte. Návštevy nájomcu nesmú akokoľvek obťažovať spolubývajúcich nájomníkov či susedov. Nájomca by rovnako nemal používať prenajatý byt na obchodné účely.

Zákaz vŕtania do stien a veľkých opráv

Nájomca nesmie vykonávať v byte stavebné zásahy bez súhlasu prenajímateľa. Na vŕtanie dier do stien by si mal od neho vypýtať súhlas.

Prenajímateľ zodpovedá za veľké aj malé opravy v byte. Ak sa v byte vyskytne väčšia porucha, ktorá bráni nájomcovi v riadnom používaní bytu, a prenajímateľ ani po upozornení túto poruchu neodstráni, nájomca môže do 6 mesiacov od odstránenia závady požadovať od prenajímateľa preplatenie nákladov, ktoré na opravu vynaložil.

Drobné opravy a náklady spojené s bežnou údržbou bytu znáša v plnom rozsahu nájomca. Hodnota takýchto opráv by podľa zákona nemala prekročiť sumu 6,64 eura, ak sa prenajímateľ s nájomcom nedohodnú v zmluve inak. Prenajímatelia zvyknú túto sumu stanovovať v zmluve na podstatne vyššej úrovni. Preto sa pred jej uzavretím oplatí zvážiť, či dohodnutá suma nie je pre nájomcu nevýhodná.

Škody, ktoré nájomca spôsobil, musí odstrániť na vlastné náklady. Majiteľ bytu môže po predchádzajúcom upozornení a odstránení škody žiadať od nájomcu náhradu.

Zákaz používania vlastnej práčky

Bežné domáce spotrebiče môže nájomca používať bez obmedzenia. Pri spotrebičoch ako vysávač alebo práčka, ktoré by mohli obťažovať zvukmi ostatných, by mal dbať na dodržiavanie nočného kľudu.

Niektorí nájomcovia uprednostňujú namiesto spoločnej práčovne používanie vlastnej práčky. Nie všetci majitelia im ju však dovolia priniesť. Odôvodňujú to rizikom vytopenia bytu alebo rušením kľudu ľudí obývajúcich susedné byty. Nájomca však má právo umiestniť v byte práčku. Mal by sa len postarať o to, aby bola zabezpečená proti úniku vody. Susedia musia tolerovať prípadný hluk práčky, ak neruší nočný kľud.

Prenajímateľ môže zakázať práčku, ak má na to vážny dôvod. Napríklad pri opakovanom poškodení bytu v dôsledku úniku vody. Odvolávanie sa na komplikácie pri vyúčtovaní vody nie je dôvodom na zakázanie práčky.

Čo môže prenajímateľ bytu zakázať nájomcovi
Na článku odborne spolupracovala advokátka Daniela Ježová