Prvého januára 2023 vstúpia do účinnosti zákony o novej súdnej mape, ktorými sa mení organizácia súdnictva v hlavnom meste SR, na okresnej aj krajskej úrovni Slovenskej republiky, ako aj na úrovni správneho súdnictva.

Po neúspešnom pokuse legitímnych zástupcov súdnej moci byť rovnocenným partnerom v diskusii a v legislatívnom procese vedenom rezortom spravodlivosti o zmene súdnej mapy, táto bola schválená parlamentom bez toho, aby zástupcovia súdnej moci mali možnosť k finálnej podobe súdnej mapy vyjadriť svoj postoj a námietky.

Necelé štyri mesiace pred nástupom účinnosti zmeny súdnej mapy narážajú zákony o novej súdnej mape na zásadné problémy spočívajúce v nerealizovateľnosti naplnenia časového rámca, ktorý legislatívny zbor schválil.

S nepripravenosťou schválenej reformy na praktickú implementáciu je spojená  neistota, ktorá okrem zamestnancov súdov a sudcov v konečnom dôsledku postihne verejnosť.

Je nevyhnutné, aby kompetentní predstavitelia zákonodarnej a výkonnej moci uvedenú situáciu riešili ako otázku prioritného verejného záujmu. V opačnom prípade môže dôjsť ku kolapsu justičného systému.

Ayše Pružinec Eren, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR zvolená sudcami

Dana Jelinková Dudzíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, členka Súdnej rady SR zvolená sudcami

Platforma Sudnamoc.sk

Sudnamoc.sk je platforma sudcov Slovenskej republiky vytvorená za účelom zverejnenia ich odborných stanovísk, postojov k aktuálnemu dianiu v justícii a v spoločnosti, ako aj za účelom zdieľania judikatúry a článkov vo všetkých právnych oblastiach.

Dana Jelinková Dudzíková

Sudkyňa správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR zvolená sudcami. V minulosti  pôsobila 18 rokov ako advokátka. Svoju advokátsku činnosť vykonávala najmä ako advokát prvého kontaktu. Profesionálne sa zameriavala na pomoc osobám v exekúcii a s osobným bankrotom. Niekoľko rokov poskytovala bezplatne právnu pomoc. Okrem advokátskej práce vykonávala aj správcovskú činnosť. V roku 2012 bola zapísaná do zoznamu frankofónnych advokátov vedeným Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Bratislave. Od toho obdobia poskytovala právnu pomoc aj občanom Francúzskej republiky a spolupracovala v týchto veciach so zložkami francúzskeho justičného systému. Sudkyňa Dana Jelinková Dudziková hovorí anglicky a francúzsky.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora