Vďaka nim investori vlastnia podiely nielen v rezidenčných domoch, ale aj v administratívnych budovách, nákupných centrách či v priemyselných parkoch. Na rozdiel od kúpy investičného bytu tak inkasujú výnos bez toho, aby museli zabezpečovať správu. Aktuálnemu vývoju aktív realitných fondov na Slovensku, ale i v susednom Česku, sa kvartálne venuje analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Najaktuálnejší prehľad vychádza z údajov Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky – k 30. júnu 2022.

Podiel realitných fondov rastie. Už predstavuje vyše 24 percenta

Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v nehnuteľnostiach určených na bývanie, v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Od investora sa vyžaduje iba kapitál, o správu nehnuteľnosti sa postará tím profesionálov. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Národná banka Slovenska (NBS) delí podielové fondy podľa ich investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy. K 30. júnu 2022 predstavovali aktíva investičných podielových fondov objem 9 189,0 mil. eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný ich nárast o 6,1 percenta. Oproti predchádzajúcemu kvartálu však ich objem zaznamenal pokles o - 3,0 percent (z dôvodu poklesu aktív dlhopisových a zmiešaných fondov).

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 30. júnu 2022 zmiešané fondy s podielom 47,3 percenta. Nasledované boli realitnými fondmi s podielom 24,4 percenta a akciovými fondmi s podielom 14,7 percenta. Dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 13,5 percenta. Ostatné fondy vykázali ku koncu 1. polroka 2022 podiel 0,1 percenta.

Realitné fondy pre bežných verzus kvalifikovaných investorov. Koľko zarábajú?

Priemerná inflácia sa počas posledných rokov nachádzala v rozpätí 1,3 až 3,2 percenta. V závere roka 2021 atakovala úroveň 6 percent a v prvom polroku 2022 sa prehupla cez úroveň 13 percent. V auguste 2022 sa dokonca dostala na 14 percent.

Realitné fondy sa z dlhodobého hľadiska vďaka stabilným výnosom považujú za vhodný nástroj ochrany pred infláciou. Z dlhodobého hľadiska sa totiž výnosy realitných fondov nachádzajú nad úrovňami inflácie.

Podľa typu investora sú fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov.

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) uvádza k 23. septembru 2022 priemerné trojročné zhodnotenie realitných fondov (prevažne retailových investorov) na úrovni 3,24 percenta. V prípade fondov určených kvalifikovaným investorom majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 percenta ročne.

Pochopiteľne, vojnová agresia na Ukrajine počas prvého polroka 2022 ovplyvnila vývoj na finančných trhoch. Výnosovosť väčšiny typov podielových fondov počas prvého polroka 2022 klesla. Realitné fondy zhodnocovali o 0,8 percenta, čo vyplynulo z Indexu slovenského investora. Ten je tvorený stovkou najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS).

Aktíva realitných fondov na konci júna 2022 prekonali 2,2 miliardy eur

Podľa najaktuálnejších údajov NBS boli aktíva realitných fondov k 30. júnu 2022 evidované v objeme 2 239,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka prišlo k nárastu o 16,6 percenta, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 1,9 percenta.

Pričom v porovnaní so záverom roka 2021 práve realitné fondy spomedzi všetkých typov fondov zaznamenali najvýraznejší absolútny nárast aktív. Ich rast tak nezastavil ani vojnový konflikt na Ukrajine. Od vypuknutia pandémie (t.j. od 31. decembra 2019) sa objem aktív v realitných fondoch zvýšil až o 43,2 percenta.

Aktíva
Zdroj: Eva Sadovská, WOOD & Company

Ako sa darí realitným fondom v Českej republike?

V našom pravidelnom prehľade venujeme pozornosť aj kvartálnemu vývoju realitných fondov v ČR. Mnoho investorov zo Slovenska totiž vyhľadáva investičné príležitosti aj tam - realitné fondy retailových i kvalifikovaných investorov nevynímajúc. V prípade Českej republiky patria práve realitné fondy medzi preferované investičné nástroje investorov. K 30. júnu 2022 boli aktíva realitných fondov v ČR na úrovni 191,9 mld. Kč (7 758,1 mil. eur) a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 22,3 percenta.

Medziročne došlo k nárastu aktív realitných fondov o 22,7 percenta, oproti predchádzajúcemu kvartálu bol nárast iba nepatrný o 0,04 percenta. Od vypuknutia pandémie (teda oproti koncu roka 2019) išlo o nárast na úrovni 48,2 percenta. Vyplynulo to z aktuálnych údajov Českej národnej banky (ČNB).

Eva Sadovská

Ekonomická analytička nadnárodnej investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predtým pôsobila o. i. ako vedúca analytička Poštovej banky. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – odborov matematická pravdepodobnosť a štatistika, finančná a poistná matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora