zatvoriť galériu
Výstavba dia¾nièného úseku D1 Frièovce – Svinia je aj poèas leta v plnom prúde. Za obcou Bertotovce v smere do Prešove prebieha výstavba mostného objektu hneï ved¾a cesty, preto je tu rýchlos znížená na 50 kilometrov za hodinu. Dia¾nièný úsek Frièovce – Svinia je súèasou dia¾nice D1 Bratislava - Košice. Dåžka úseku neïaleko Prešova je 11,2 kilometra a postavených by tu malo by až 14 mostov. Ukonèenie prác je naplánované na rok 2015. Na snímke stavebné práce na mostnom objekte za obcou Bertoto