pravna_pytajtesa
pravna_pytajtesa

pravna_odpovede
pravna_odpovede

Som v pracovnom pomere a súčasne mám živnosť. Čo prípade, že skončím pracovný pomer? Musím živnosť zrušiť alebo prerušiť, aby som neprišiel o podporu v nezamestnanosti?

Pri odpovedi na otázku týkajúcu sa nároku na dávky v nezamestnanosti je potrebné vychádzať zo zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Vo všeobecnosti sa nárok na dávku v nezamestnanosti viaže na splnenie podmienky najmenej 2 rokov (730 dní) poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Z uvedeného vyplýva, že k vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné splnenie základnej podmienky – poistenie v nezamestnanosti po dobu minimálne 2 rokov v období posledných 3 rokov a zaradenie do evidencie nezamestnaných.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zaradená osoba, ktorá

-     nie je zamestnanec;

-     neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;

-     nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie, alebo cudzine;

-     vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Pod pojmom „neprevádzkovanie ani nevykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti“ sa rozumie zrušenie ale aj pozastavenie živnosti.

K vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti je teda postačuje prerušenie živnosti, pričom musia byť splnené aj ostatné uvedené podmienky.  Prerušenie živnosti musí byť príslušným úradom (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) oznámené. písomne vrátane podania odhlášky z povinného poistenia.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

mazars-CMYK-2010
mazars-CMYK-2010

 

   Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch