Počas manželstva založil manžel s.r.o., kde som roky pracovala ako zamestnanec. Všetok náš majetok ako autá, stroje, tovar v obchode a iné bolo písané na firmu, v ktorej on je konateľom. Teraz sa rozvádzame. Manžel tvrdí, že mne ani jemu nič nepatrí, lebo všetko je majetok firmy. Ako sa rozdelí majetok firmy pri rozvode?

Z toho čo uvádzate vo Vašej otázke, máme za to, že Vás manžel figuruje v spoločnosti nie len ako konateľ, ale aj ako spoločník, ktorý sa svojim obchodným podielom zúčastňuje na podnikaní spoločnosti. V súlade s Občianskym zákonníkom je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo niektorý z manželov nadobudol za trvania manželstva, s výnimkou vecí špecifikovaných zákonom. Obchodný podiel zase predstavuje účasť spoločníka v spoločnosti a z nej vyplývajúce práva a povinnosti. Podiel sa oceňuje mierou účasti spoločníka na čistom obchodnom majetku spoločnosti a je spôsobilý byť samostatným predmetom právnych vzťahov.

Vychádzajúc z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že ak manželia alebo jeden z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM nadobudne obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, takto získaný majetok (t.j. hodnota obchodného podielu) sa zo zákona stane súčasťou BSM. To platí v prípade, ak došlo k nadobudnutiu obchodného podielu počas manželstva a z prostriedkov, ktoré tvoria BSM a ak zároveň nedošlo dohodu manželov za trvania manželstva k zúženiu zákonom určeného rozsahu BSM. Vo Vašej situácii, ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, by teda po zániku manželstva mal byť obchodný podiel vyporiadaný v rámci vyporiadania BSM.

Čo sa týka samotného obchodného podielu, Váš manžel by aj naďalej zostal spoločníkom v spoločnosti, avšak Vy by ste mali možnosť domáhať sa vyplatenia z hodnoty tohto obchodného podielu, ktorý sa za vyššie splnených podmienok započítava do hodnoty spoločného majetku manželov.

Vo všeobecnosti sa pri vyporiadaní BSM vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Čo sa týka ostatných hodnôt vložených do spoločnosti, v rámci vyporiadania BSM je každý z manželov oprávnený požadovať, aby mu bolo uhradené, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Preto by v rámci vyporiadania BSM mali byť zohľadnené aj prostriedky, ktoré boli súčasťou BSM a boli investované do spoločnosti Vášho manžela. V prípade ak sa s manželom nedohodnete na spravodlivom vyporiadaní, bude potrebné podať návrh na súd, ktorý vykoná vyporiadanie  BSM na základe zásad upravených Občianskym zákonníkom.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Vysporiadanie majetku firmy pri rozvode
Vysporiadanie majetku firmy pri rozvode
Vysporiadanie majetku firmy pri rozvode
Vysporiadanie majetku firmy pri rozvode