Vaša výmena kotla by mohla byť rekonštrukciou, čo spadá  pod technické zhodnotenie dlhodobého majetku. Treba vychádzať z ustanovenia §29 ods. 4. zákona č. 595/2003 o dani z príjmov (ZDP). 

Toto ustanovenie hovorí,  že o rekonštrukciu ide vtedy, ak suma nákupu je v cene  vyššej ako 1 700 eur a zároveň, ak ide o také zásahy do hmotného dlhodobého majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. 

Čiže vo vašom prípade treba posúdiť, či nový kotol, ktorý nahrádza starý kotol, bude mať vyššiu výkonnosť, alebo inak lepšie technické parametre. Podľa môjho názoru nový kotol takéto lepšie vlastnosti mať bude, nakoľko nahrádza starý 5-ročný kotol, ktorý aj vplyvom času sa opotreboval a nebude môcť dosahovať aj vplyvom rýchleho technologického pokroku také parametre, ako by dosahoval úplne nový kotol. 

Odporúčam preto, ak nový kotol má vyššiu cenu ako 1 700 eur, zaradiť tento kotol do dlhodobého majetku a odpisovať ho podľa §26 ZDP. Ťažko by sa dalo totiž obhájiť, že nový kotol má vlastnosti na rovnakej úrovni ako starý 5-ročný používaný kotol.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?
Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?
Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?
Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?