Do firmy sme zakúpili ojazdené auto v cene 6 300 eur. (r.v. 2006, najazdené 220.000 km). Toto vozidlo sme pridelili zamestnancovi aj na súkromné účely. Aká je vstupná cena vozidla pre účely dane z funkčných pôžitkov? Určím si 1% zo 6 300 eur alebo potrebujem na to znalecký posudok?

V súlade s §5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) sa za zdaniteľný príjem zamestnanca považuje aj suma vo výške 1% vstupnej ceny vozidla podľa §25 ZDP za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. 

Zákon pozná niekoľko druhov vstupných cien v závislosti od spôsobu nadobudnutia majetku. Ak sa motorové vozidlo obstará kúpou, vstupnou cenou sa v súlade s § 25 ods. 1 ZDP rozumie obstarávacia cena. Obstarávacou cenou sa pritom rozumie v súlade s §25 ods. 6 Zákona o účtovníctve cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Rozumieme, že Vašej spoločnosti suma 6300,- EUR predstavuje cenu obstarania motorového vozidla, pričom sumu nákladov súvisiacich s obstaraním motorového vozidla neuvádzate. V súlade s vyššie uvedením zastávame názor, že pre účely výpočtu „nepeňažného“ príjmu zamestnanca treba vychádzať z obstarávacej ceny vozidla. 

Chceli by sme Vás však upozorniť na poslednú vetu ustanovenia §5 ods. 3 písm. a) ZDP, ktorá upravuje, že ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá DPH na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa o túto daň cena zvýši. Z predmetného ustanovenia nie je jednoznačne jasné, či sa predmetná veta aplikuje len na motorové vozidlá prenajaté zamestnávateľom, alebo aj na vozidlá obstarané kúpou. Podľa názoru FR SR poslednú vetu § 5 ods. 3 písm. a) ZDP treba aplikovať na každý prípad obstarania automobilu poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely. Z tohto dôvodu ak vo Vami uvádzanej obstarávacej cene nie je zahrnutá DPH na účely tohto výpočtu sa o túto daň cena zvýši.

Autor je Head of Advisory v spoločnosti Accace.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Vstupná cena firemného auta pre výpočet dane
Vstupná cena firemného auta pre výpočet dane
Vstupná cena firemného auta pre výpočet dane
Vstupná cena firemného auta pre výpočet dane