Rodič, ktorý pracuje alebo študuje, má na výber dve možnosti - môže si vybrať medzi poberaním rodičovského príspevku (203,20 eura) alebo príspevku na starostlivosť o dieťa. Ten je dnes 230 eur.

Príspevok na starostlivosť o dieťa je sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa by sa mala od budúceho roka zvýšiť z 230 eur na 280 eur mesačne. Platí to v tom prípade, ak rodičia svoje dieťa do troch rokov dajú do škôlky alebo sa oň stará súkromná osoba, ktorá má živnosť. Rodičia majú dostávať od úradu práce príspevok, aj keď dieťa bude umiestnené do obecnej materskej školy. Výška príspevku má byť len 80 eur, čo kritizovali mimovládne organizácie. V prípade, ak sa bude o dieťa do troch rokov starať iná fyzická osoba nie na základe živnostenského oprávnenia, teda napríklad starý rodič, príbuzný, alebo iná blízka osoba, suma príspevku má zostať vo výške 41,10 eura.

Rodičom sa vyšší príspevok zíde, avšak poukazujú na to, že vláda by mala dať rodinám oveľa viac. Rieši príspevky pre rodičov a chce zvýšiť materskú na 70 percent z príjmu, ale čo rodičia ktorí pracujú, sú sami a dostavajú len prídavok na dieťa.

„Bolo by vhodné riešiť aj prídavok na dieťa. Dnes mi úrad práce pošle mesačne na dieťa len 23,52 eura. A vláda sa túto sumu nechystá zvýšiť. V porovnaní s inými krajinami EÚ je táto suma veľmi nízka,“ pripomenula matka, ktorá sa sama stará o dieťa.

Reálne náklady?

Príspevok na starostlivosť sa naposledy zvyšoval v roku 2011.

Ministerstvo práce tvrdí, že 280 eur sú reálne náklady rodičov, keď dajú dieťa do súkromnej škôlky. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rodičia za starostlivosť o dieťa platili vo februári tohto roka 272,66 eura.

Menej papierovačiek

Mnohých rodičov odrádzalo každomesačné preukazovanie nákladov na starostlivosť o dieťa úradom práce. Inak sa k príspevku nedostali. Toto sa má podľa sľubov ministerstva zmeniť.

„Navrhuje sa, aby údajom rozhodujúcim pre určenie výšky príspevku bola dohodnutá cena starostlivosti o dieťa, ktorú rodič preukazuje samotnou zmluvou alebo dohodou, ktorej súčasťou je aj zmluvne dohodnutá úhrada,“ priblížil rezort práce v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Ako sa zmení príspevok

  • príspevok na starostlivosť o dieťa sa bude vzťahovať aj na rodiča, ktorý je študentom dennej formy štúdia na strednej, vysokej škole alebo doktorandského  štúdia,   
  • ak je dieťa v striedavej starostlivosti, príspevok by mal dostávať ten z rodičov, ktorému sa príspevok vyplácal pred rozhodnutím súdu  o zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti. Ak sa rodičia dohodnú, návrh nevylučuje aj striedanie rodičov na uplatnenie nároku na príspevok, avšak najmenej na obdobie  šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
  • nárok na príspevok nevznikne, ak sa na dieťa poskytuje materské na Slovensku alebo aj v cudzine,
  • 280 eur dostane rodič vtedy, ak starostlivosť o dieťa rodič zabezpečí v súkromnej škôlke alebo sa oň stará fyzická osoba na živnosť. Ak je starostlivosť o dieťa dohodnutá trikrát do týždňa,  mesačná úhrada alebo príspevok rodiča sa vypočíta ako tri dni v týždni krát štyri týždne krát denná sadzba,
  • 80 eur dostane rodič na dieťa vtedy, ak ho dá do obecnej škôlky,
  • 41,10 eura dostane rodič vtedy, ak sa mu o dieťa stará napríklad starý rodič (bez živnosti).