Ako poberateľka čiastočného invalidného dôchodku máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú a na skrátenú pracovnú dobu, čím vznikol Váš pracovný pomer. Pracovný pomer, ako zamestnanec, môžete skončiť v zmysle § 59 ods.1, písm. a, b, c) Zákonníka práce tromi spôsobmi:

1.    Dohodou

Návrh  písomnej dohody na skončenie pracovného pomeru  predložíte zamestnávateľovi  a uvediete v ňom dátum  ukončenia. Môžete uviesť aj dôvod ukončenia, popíšete svoje zdravotné dôvody, hoci v zmysle § 60  Zákonníka práce sa nevyžaduje, aby boli dôvody  skončenia pracovného pomeru v dohode uvádzané. V prípade, že zamestnávateľ nebude súhlasiť s ukončením  dohodou,  podáte výpoveď.

2.    Výpoveď

Výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce, ktorá musí byť tiež písomná a doručená druhej strane, inak je neplatná. Vo  výpovedi nemusíte uvádzať dôvody, je to obdobné ako pri dohode, ale nie je to na závadu.

V prípade výpovede skončí váš pracovný pomer  uplynutím výpovednej doby, ktorá je vo  Vašom  prípade 1-mesačná, podľa § 62 ods.1,2 ) Zákonníka práce, nakoľko váš  pracovný pomer u zamestnávateľa netrval ešte ani jeden rok. Výpovedná doba podľa §  62 ods.7) Zákonníka práce, začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca   nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

3. Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžitým skončením pracovného pomeru,  ak  podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej  vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ Vás nepreradil do15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre vás  vhodnú prácu, podľa § 69 ods. 1) písm. a) Zákonníka práce.

Podmienkou pre takýto postup je: že ide o iné zdravotné dôvody, než tie, pre ktorý vám bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok, máte nový lekársky posudok o zdravotnom stave a okamžité skončenie  oznámite zamestnávateľovi písomne v lehote  do 1 mesiaca  odo dňa, keď ste sa o  dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedela, t.j. odo dňa vypracovania lekárskeho posudku.

Okamžité skončenie pracovného pomeru  podľa § 69 ods.3) Zákonníka práce musí zamestnanec urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí ho v ustanovenej lehote doručiť druhému  účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má podľa § 69 ods.4) Zákonníka práce nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
Ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov