1. Paušál na prevádzku auta

Ak podnikateľ používa v podnikaní auto zaradené v obchodnom majetku, môže použiť dva spôsoby účtovania nákladov na benzín či naftu. Môže si započítať paušálne výdavky 80 percent na spotrebované pohonné látky (PHL). Pritom si musí odkladať bločky od nákupu benzínu a zapísať začiatočný a konečný stav kilometrov na tachometri auta v zdaňovacom období. Knihu jázd nemusí viesť. Ak si dá do nákladov 100 percent PHL, musí viesť knihu jázd.

V novele zákona o dani z príjmov pri majetku vláda zaviedla možnosť použiť 80-percentný paušál aj na majetok, ktorý má charakter osobnej spotreby. Ak si z nákupu takéhoto majetku podnikateľ zaúčtuje 100 percent, musí vedieť pred daňovou kontrolou preukázať opodstatnenosť. Ak si zaúčtuje napríklad z ceny nakúpeného notebooku 80 percent, nemusí dokazovať nič. Medzi majetok "osobnej spotreby" však patrí aj auto.

Podnikateľ si v septembri 2013 kúpil auto za 24 000 eur, dal si ho do obchodného majetku. Pohonné látky účtoval ako 80-percentný paušál. Za 4 mesiace roku 2013 odpísal 2 000 eur, za rok 2014 odpíše 6 000 eur. V roku 2014 chce zase používať 80-percentný paušál na benzín. Započíta si za rok 2015 celú sumu odpisov 6 000 eur alebo len 80 percent, teda 4 800 eur? Sú názory odborníkov, že odpisy krátiť nemusí, ak má dôkaz o používaní auta len v podnikaní, ale sú aj názory, že odpisy musí krátiť.

Podľa konateľa spoločnosti Profinam Romana Konráda schválené znenie môže vytvárať neistotu, v akej výške sa majú teda uplatňovať výdavky. "Pretože aj doteraz bolo možné, ak sa majetok používal aj na súkromné účely aj na podnikanie, uplatniť vo výdavkoch len pomernú časť."

Ak si podnikateľ účtuje 80-percentný paušál na benzín, musí krátiť na 80 percent aj ostatné výdavky, ktoré má s autom? A ak nebude krátiť napríklad náklady na opravu, servis, kontrolu, diaľničnú známku a odpisy (výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku), môže mať pri kontrole daniarov problém? Názory odborníkov na to sa rôznia. Ako budú vykladať toto ustanovenie daňové úrady, či nebudú spochybňovať 100-percentné náklady na výdavky s autom dnes nevieme.

Podnikateľ by mal byť pripravený na to, že bude musieť preukazovať, že používa auta len v podnikaní a tým pádom aj opodstatnenosť účtovania ostatných výdavkov s autom.  A jediným možným spôsobom je len evidencia jázd a výdavkov v knihe.

"Ak si chce uplatňovať 100 % odpisu, musí preukázať používanie auta výlučne na podnikanie a teda musí zrejme viesť knihu jázd alebo mať súvisiacu GPS evidenciu. To teda znamená, že ak takúto evidenciu má, môže si zároveň uplatňovať 100 % PHL do nákladov," hovorí R. Konrád.

2. Luxusný autopark

Od januára podnikatelia musia ustriehnuť výšku odpisov pri drahých autách. Ak majú v obchodnom majetku zaradené autá so vstupnou cenou 48-tisíc eur a vyššou, do odpisov si budú môcť dať len12-tisíc eur. Týka sa to aj áut na finančný a operatívny lízing.

Pocítia to podnikatelia, ktorí sa odpismi drahých áut dostávali do straty. Budú musieť porovnať vykázaný základ dane (po zahrnutí plnej výšky odpisov alebo nájomného z vozidla) s odpismi, ktoré sú vypočítané z limitovanej ceny 48 000 eur, alebo v prípade prenájmu s limitovaným ročným nájomným vo výške 14 400 eur.

Ak je vykázaný základ dane nižší ako limitovaná výška odpisov, základ dane sa zvýši o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a limitovanými odpismi. Zmeny sa týkajú aj áut odpisovaných pred januárom 2015.

3. Zmeny v odpisoch

Auta zaradeného v majetku sa dotknú aj zmeny v odpisoch. V daňovom priznaní v roku 2015 (za zdaňovacie obdobie 2014) sa ešte odpisuje po starom a uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. Od januára sa však odpisy menia.

Zrýchleným odpisovaním auta mohol podnikateľ v prvých rokoch odpisovania odpísať vyššiu čiastku, ako pri rovnomernom odpisovaní. Tak si optimalizoval daň.  Pri aute, ktoré je zaradené do prvej odpisovej skupiny sa ruší možnosť zrýchleného odpisovania majetku. Auto sa od januára dá odpisovať len rovnomerne a štyri roky.  

4. Lízing bez výhod

Podnikateľ, ktorý mal auto na lízing, si ho mohol dosiaľ daňovo odpísať počas doby lízingovej zmluvy. Ak bola táto doba trvania zmluvy kratšia ako doba odpisovania rovnakého majetku obstaraného kúpou, tak mohol lízing využiť na rýchlejšie daňové odpísanie majetku. Táto výhoda padá.

Auto na lízing sa bude odpisovať rovnakým spôsobom ako kúpený majetok. Auto prenajaté na základe zmluvy o finančnom lízingu s dobou trvania tri roky sa bude odpisovať o rok dlhšie, keďže je zaradené do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky.

Seriál Dane v roku 2015 pripravujeme s Romanom Konrádom, konateľom poradenskej spoločnosti Profinam.

Komunikujte s daňovým úradom ako expert

Najkomplexnejší produkt svojho druhu dostupný v súčasnosti na trhu. Vzory žiadostí, návrhov, odvolaní a ďalších podaní z daňového konania vychádzajú z praxe skúseného právnika, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov.