63292>

Stravné lístky pre konateľa

63292>

Stravné lístky pre konateľa

159797>

Stravné lístky pre konateľa

160068>

Stravné lístky pre konateľa


  • Má konateľ má nárok na stravné lístky a považuje sa tento náklad 55 % pre eseročku za daňovo uznateľný výdavok? Konateľ je zároveň jediným spoločníkom eseročky, nemá žiadnych zamestnancov a so svojou spoločnosťou nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu ani mandátnu zmluvu, nedostáva ani odmenu. Spoločnosť mu vypláca len podiel z čistého zisku.

Nárok na stravné lístky vzniká zamestnancovi podľa § 152 Zákonníka práce, na základe ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie. Na účely Zákonníka práce je zamestnancom fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Ako uvádzate, konateľ nemá so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu a teda nie je so spoločnosťou v pracovnoprávnom vzťahu.

Vychádzajúc z uvedeného konateľ nemá nárok na stravné lístky a ich prípadný nákup by nebol vo výške 55 % daňovým výdavkom.

Naviac, bezodplatným prijatím stravných lístkov by mohla konateľovi vzniknúť daňová povinnosť za prijaté nepeňažné plnenie.

Autor pracuje v spoločnosti MONAREX audit consulting s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.