Súčasná situácia zvádza podnikateľov aj samosprávy na obmedzovanie svojich investičných zámerov. Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) Tomáš Lamprecht však upozorňuje na viac ako 150 miliónov eur, ktoré môže súkromný i verejný sektor každý rok využiť na výstavbu nájomných bytov, ubytovacích domov pre svojich zamestnancov či na výstavbu zariadení sociálnych služieb. Od apríla tohto roka bude pritom financovanie flexibilnejšie.

Ako dlho už na Slovensku poskytujete programy na podporu bývania?

ŠFRB vznikol v roku 1996, tak-že už 27 rokov na Slovensku poskytujeme podporu v oblasti rozvoja bývania.

Dnes ide o šesť programov. Vyzerali takto aj na začiatku vašej činnosti alebo sa ich počet a podoba menili?

Na začiatku pôsobenia fondu od roku 1996 sa úvery poskytovali vo veľkej miere hlavne fyzickým osobám a menšiu časť úverov tvorila obnova bytových domov. V priebehu rokov sa menila legislatíva, pribúdali nové účely podpory, zvyšovali sa limity obstarávacích nákladov až po súčasné podmienky. ŠFRB rokmi prešiel veľkými zmenami a dnes patrí medzi lídrov v oblasti zveľaďovania a rozširovania bytového fondu na Slovensku.

Odkiaľ čerpáte financie na tieto programy?

Každoročne dostávame 25 miliónov zo štátneho rozpočtu a ostatné finančné zdroje sú z mimorozpočtových zdrojov fondu. Sú to splátky poskytnutej istiny a úrokov, ktoré sa nám vracajú. Ide teda o naše peniaze, ktoré máme v obehu.

Využívate pri týchto programoch aj zdroje z Európskej únie, napríklad fondy alebo iné podporné programy?

Finančné prostriedky z európskych fondov využívame v rámci programu -obnovy bytových budov.

Ovplyvnila financovanie programu súčasná situácia, napríklad zvýšené ceny energií alebo inflácia?

Zo strany zazmluvnených klientov sme zaznamenali zvýšený dopyt po zvýšení úverov. Keď-že došlo k zvýšeniu cien stavebných materiálov, môže im byť zo zákona zvýšená podpora, ktorá je v štádiu čerpania. Ide o časový úsek od uzatvorenia úverovej zmluvy až do ukončenia čerpania. Môžeme tak zvýšiť položky, ktoré ešte neboli vyčerpané a sú predmetom financovania. Preto sme v takýchto prípadoch umožnili požiadať o zvýšenie poskytnutej podpory.

Programy podpory pre fyzické osoby

Bývajte vo svojom

Program slúži na výstavbu bytov vrátane tých, ktoré vzniknú nadstavbou alebo stavebnou úpravou budovy. Žiadatelia ním môžu financovať aj kúpu bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome. O úver môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, alebo manželia s dieťaťom vo veku najviac šesť rokov. O tento program sa môžu uchádzať aj mladomanželia vo veku nie viac ako 35 rokov, odchovanci, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osamelí rodičia. Zároveň platí, že súčet veku žiadateľa a lehoty splatnosti úveru nesmie presiahnuť 65 rokov. Výška úveru je maximálne 120-tisíc eur, pričom výška úroku je jedno až dve percentá.

Mladomanželská pôžička

Program slúži na výstavbu, kúpu alebo stavebnú úpravu bytu, môžu sa oň uchádzať mladomanželia do veku 35 rokov. Výška úveru dosahuje pri kúpe alebo výstavbe bytu maximálne 120-tisíc eur pri ročnej sadzbe jedno percento. Pri stavebnej úprave bytu ide maximálne o 30-tisíc eur pri ročnej sadzbe jedno percento.

Obnovujte s nami

Program slúži na získanie financovania zateplenia, odstránenia systémovej poruchy alebo na modernizáciu rodinného či bytového domu. O úver môže okrem fyzickej osoby požiadať aj právnická osoba, napríklad obec, nezisková organizácia či spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Výška úveru môže dosiahnuť maximálne sto percent obstarávacej ceny stavby alebo podľa maximálneho limitu na jeden štvorcový meter podlahovej plochy bytu pre jednotlivé typy obnovy. Prameň: ŠFRB

Rozpočet teda tento rok znižovať nebudete?

Ideme stále v tej istej línii, čo znamená, že máme každoročne približne 250 miliónov eur v rámci rozpočtu. Toto sú zdroje, ktoré sú vyčlenené každoročne, a to bez ohľadu na to, čo sa udialo, respektíve čo sa deje teraz. Z našej strany je tento rozpočet dostatočný.

Žiadatelia sa teda nemusia obávať, že nebude dostatok finančných prostriedkov?

Určite nie. Máme dostatok finančných zdrojov, aby sme pokryli žiadosti, a v prípade, že by sme zo strany klientov ​alebo záujemcov zaznamenali zvýšený dopyt po podpore, v priebehu roka môžeme rozpočet zvýšiť.

Vďaka časti vašich programov si ľudia môžu postaviť, kúpiť alebo obnoviť vlastný byt alebo dom. Koľko uchádzačov už tieto programy úspešne využilo?

Štátny fond rozvoja bývania počas svojej existencie uzatvoril viac ako 51-tisíc úverových zmlúv.

Pozorujete rast dopytu po týchto projektoch?

Zaznamenali sme zvýšený dopyt zo strany súkromného sektora, napríklad developerov. Začínajú sa viac zaujímať o výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb, čomu pomohli aj rastúce úrokové sadzby hypoték a komerčných úverov. Developeri sa preto viac zaujímajú nielen o predaj, ale aj o prenájom bytov, ktorých výstavbu pripravujú a ktoré by chceli financovať cez nás.

Sú záujemcovia o možnosti využiť túto podporu dostatočne informovaní?

Čo sa týka samospráv, myslím si, že sú dobre informované o účele podpory, teda o programoch, ktoré poskytujeme. Osvetu treba adresovať skôr fyzickým a právnickým osobám, lebo aj toto je segment, ktorý dokážeme podporiť.

Predpokladám, že časť uchádzačov musíte aj zamietnuť. Akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú?

Najčastejšie ide o prípady, keď kupovaná nehnuteľnosť nespĺňa parametre bytu, respektíve je v žiadosti prekročená podlahová plocha bytu. Za odmietnutím žiadosti môže stáť aj nedostatočné ručenie na požadovaný úver a podobne.

Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht v Bratislave.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht v Bratislave.

Menia sa tieto chyby aj pri uchádzačoch z podnikateľského prostredia? Napríklad pri projektoch nájomných bytov či zariadeniach sociálnych služieb?

Minulý rok sme zamietli viacero žiadostí z dôvodu výrazného nárastu sadzieb Európskej centrálnej banky. V súčasnosti sú pravidlá Európskej komisie nastavené tak, že pre súkromný sektor musíme vypočítavať štátnu pomoc de minimis, aby neprekročila stanovený limit. Zmena spomínaných úrokových sadzieb však spôsobila, že k tomu došlo. V praxi by to takisto znamenalo zvýšenie úrokových sadzieb pre podnikateľov, čo sa nedá, lebo aj túto oblasť pevne vymedzuje zákon, keď im stanovuje jednopercentnú úrokovú sadzbu. Preto sme v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR pripravili novelu vyhlášky, ktorá by mala byť v platnosti od apríla tohto roka. Jedným z jej výsledkov bude pohyblivá úroková sadzba. V konečnom dôsledku tak budeme môcť flexibilnejšie pomáhať podnikateľom bez toho, aby bola prekročená štátna pomoc de minimis.

Neúspešní uchádzači z minulého roka sa tak môžu znova uchádzať o pomoc?

Áno, len treba počkať na platnosť a účinnosť vyhlášky. Tu by som chcel doplniť, že úrokové sadzby pre samosprávy sa nemenili. Tam je stále fixná jednopercentná úrokovaná sadzba pri úvere na 40 rokov a v prípade menej rozvinutého regiónu majú samosprávy pri rovnakom časovom úseku garantovanú nulovú úrokovú sadzbu.

Dopúšťajú sa podnikatelia, respektíve samosprávy aj formálnych chýb?

Skôr by som povedal, že súkromný sektor je v porovnaní so samosprávami omnoho lepšie pripravený. Ak už podnikatelia majú záujem o výstavbu nájomných bytov, zariadení sociálnych služieb alebo ubytovacích domov, majú oveľa lepšie pripravený projektový tím.

Spomínali ste, že pozorujete nárast záujmu u podnikateľov. Je to tak aj v prípade samospráv?

Povedal by som, že tam je ten záujem ustálený. Minulý rok situáciu trochu spomalili komunálne voľby.

150

miliónov eur môže súkromný i verejný sektor každý rok využiť na výstavbu nájomných bytov, ubytovacích domov pre zamestnancov či zariadení sociálnych služieb

V rámci projektov, ktoré podporujete, ma zaujali ubytovacie domy. Čím sa odlišujú od ostatných projektov?

Pri tomto projekte nie je obmedzená výška príjmu nájomcu. Prioritne vznikli kvôli migrácii pracovnej sily. Môže ísť napríklad o zamestnancov priemyselných parkov, lekárov, zdravotníkov, učiteľov a podobne, ktorým zamestnávateľ takýmto spôsobom zabezpečí ubytovanie, čo je veľký benefit.

Je o tento typ projektov záujem?

Záujem o tento typ projektov určite je, najčastejšie o ne žiada súkromný sektor. Ide pritom o pomerne nový účel podpory, ktorý ŠFRB ponúka.

Aké sú plány fondu v nasledujúcich rokoch?

Jednoznačne chceme ďalej propagovať produkty, ktoré poskytujeme, či už je to podpora výstavby zariadení sociálnych služieb, nájomných bytov, ubytovacích domov, alebo podpora pre fyzické osoby, keďže ŠFRB môže úvery poskytnúť aj vymedzeným skupinám jednotlivcov. Takisto by sme chceli ísť viac do regiónov. Dnes môžu mať totiž mnohé obce pocit, že sa pre ne možnosti financovania projektov skončili. ŠFRB pritom môže zafinancovať celý podnikateľský zámer od kúpy pozemku až po samotný bytový dom a úvery z fondu sa nezapočítavajú do dlhu obce.

Tomáš Lamprecht je generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania

Ďalšie dôležité správy