Možnosťou ochrany majetku počas trvania manželstva, teda majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov("BSM") z dôvodu podnikania jedného z manželov, prípadne oboch manželov, je podanie návrhu na súd na zrušenie BSM počas trvania manželstva podľa § 148a/ ods. 2 Obč. zákonníka.

Dôvodom je podnikanie

Zo zákona platí, že na použitie majetku v BSM potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela; na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje (§ 148a/ ods. 1 Obč. zák.). Zákon nehovorí o forme súhlasu, môže sa tak stať písomne, ústne, prípadne konkludentne (mlčky).
Súd v konaní zisťuje len to, či toto oprávnenie bolo získané a či návrh podala oprávnená osoba, teda ak sú splnené a súdu preukázané tieto podmienky, súd na návrh BSM zruší za trvania manželstva.
Súdu nie je daná možnosť voľnej úvahy, aby v prípade preukázania uvedených podmienok BSM z dôvodu vykonávania podnikania BSM nezrušil, súd BSM musí zrušiť, ak sú preukázané zákonné podmienky.

Ako podať návrh

V návrhu je potrebné preukázať oprávnenie na podnikateľskú činnosť (živnostenský list, koncesná listina, výpis z obchod. registra) a to, že manželstvo bolo uzatvorené výpisom z matriky - sobášny list.
Poznamenávame, že iné je to v prípade podania návrhu na zrušenie BSM za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 Obč. zákonníka, kedy súd na návrh môže, teda nemusí, zrušiť BSM za trvania manželstva zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, napr. hranie hazardných hier, branie neprimeraných záväzkov za trvania manželstva bez súhlasu druhého manžela úvery, pôžičky, alkoholizmus a pod.).
Podnikateľská činnosť jedného, prípadne oboch manželov predstavuje vždy potencionálne riziko, že môže dôjsť o ohrozeniu a zadlženiu aj toho z manželov, ktorý podnikateľskú činnosť nevykonáva, a preto sa tomuto manželovi poskytuje možnosť právnej ochrany na zrušenie BSM za trvania manželstva, pretože ak by nedošlo k zrušeniu BSM z dôvodu podnikania, veriteľ sa môže domáhať úhrady dlhu aj od toho z manželov, ktorý podnikateľskú činnosť nevykonáva (§ 147 Obč. zákonníka).

Kedy zaniká BSM

K zániku BSM dochádza v tomto prípade právoplatnosťou rozsudku o zrušení BSM, teda nie od začatia podnikania prípadne od podania návrhu na súd na zrušenie BSM z dôvodu podnikania.
Po právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM z dôvodu podnikania sa následne vyporiada zaniknuté BSM podľa dohody manželov v zmysle ust. § 149 Občianskeho zákonníka alebo ak nedôjde k dohode na základe podania návrhu na súd o vyporiadanie BSM , kde súd vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka.
Poznamenávame, že v návrhu na zrušenie BSM z dôvodu podnikania nie je možné požadovať súčasne vyporiadaie BSM, lebo BSM v čase podania návrhu o zrušenie BSM existuje a toto BSM zaniká až právoplatnosťou rozsudku.

Konanie na súde

Z otázky vyplýva, že máte záujem na tom, aby ste nemuseli ísť na pojednávanie pre zaneprázdnenosť a nevyhovujúci termín. Riešením je využitie ust. § 177 ods. 2 Civilného sporového poriadku a to napísať súdu doporučený list, kde ospravedlníte svoju neúčasť a oznámite, že súhlasíte, aby súd rozhodol podľa návrhu vo vašej neprítomnosti, čo musíte napísať vy ako žalobkyňa, ako aj váš podnikajúci manžel ako žalovaný. Ako dôvod je vhodné tiež poukázať na zásadu hospodárnosti konania.

Nakoľko je toto konanie špecifické a pokiaľ sú splnené zákonné podmienky, nemá súd možnosť rozhodnúť inak, než vyhovieť návrhu, potom je práve v tomto prípade na mieste aplikovať zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania a ušetriť náklady stranám konania.

Odporúčame však ešte raz skontrolovať váš návrh na súd, či obsahuje všetky náležitosti na rozhodnutie súdu vo veci zrušenia BSM počas trvania manželstva z dôvodu podnikania manžela, teda doloženie príslušných listín preukazujúcich podnikanie manžela, sobášny list a rodné listy detí.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Rozdelenie BSM a účasť na konaní
Rozdelenie BSM a účasť na konaní
Rozdelenie BSM a účasť na konaní

Rozdelenie BSM a účasť na konaní