Vychádzame z predpokladu, že sa považujete za zdaniteľnú osobu účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva a vašimi zákazníkmi sú len slovenské zdaniteľné, resp. nezdaniteľné osoby, pričom dodávky tovarov a služieb realizujete len v rámci SR.  

V súlade s §4 ods. 1 Zákona o DPH (ďalej len "ZDPH") vy ako zdaniteľná osoba s bydliskom v SR, ste povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH,  ak by ste dosiahli za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (t.j. aj za kratšie ako 12 mesačné obdobie) obrat 49 790 eur.  Žiadosť o registráciu pre daň musíte podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahnete obrat podľa prvej vety. 

Berúc do úvahy Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb vypracovaný FR SR z júna 2014 to napríklad znamená, že pokiaľ by ste za obdobie 11/2013 - 10/2014 presiahli sumu obratu 49 790 eur museli by ste podať žiadosť o registráciu do 20. 11. 2014. Prípadne, ak by ste presiahli daný obrat až za obdobie 12/2013 - 11/2014 museli by ste podať žiadosť o registráciu do 20. 12. 2014. Takýmto spôsobom by ste mali postupovať pri testovaní vami dosahovaného obratu v každom mesiaci, až kým nesplníte požiadavky obratu na účely registrácie. 

Definícia obratu

Obratom v súlade s §4 ods. 7 ZDPH rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. 

Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. 

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. Predpokladáme, že nedosahujete príjmy z dodávaných tovarov a služieb, ktoré sú od dane oslobodené, resp. z príležitostného predaja hmotného majetku okrem zásob a z príležitostne predaja nehmotného majetku. 

Jednoduché účtovníctvo

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 4 ods. 7 ZDPH (pôvodne §4 ods. 9 ZDPH) vydalo MF SR usmernenie č. MF/12860/2004-73, ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi 13/04 (ďalej len „usmernenie“). 

Podľa daného usmernenia zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v ZDPH zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb, t. j. v skutočnosti prijaté platby za dané obdobie.

Vyššie uvedené znamená, že vy ako zdaniteľná osoba účtujúca v jednoduchom účtovníctve  na účely testu dosiahnutého obratu budete brať do úvahy len v skutočnosti prijaté platby napr. na bankový účet resp. v hotovosti, t. j. hodnota vystavených faktúr vo Vašom prípade nehrá rolu a do úvahy sa berie len skutočná suma prijatých platieb.  

V prípade platieb prijatých za vami dodané tovary alebo  poskytnuté služby slovenským zdaniteľným a nezdaniteľným osobám v rámci SR budete na účely obratu podľa ZDPH brať do úvahy sumu príjmov z predaja tovarov a služieb na účely DPH účtovanú vo vašich peňažných denníkoch za testované obdobie (pozn. testované obdobie môže presiahnuť obdobie jedného kalendárneho roka = účtovného obdobia).

Autor pracuje ako Managing Director v spoločnosti  Accace k.s.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Registrácia k DPH. Čo sa zahŕňa do obratu?
Registrácia k DPH. Čo sa zahŕňa do obratu?
Registrácia k DPH. Čo sa zahŕňa do obratu?
Registrácia k DPH. Čo sa zahŕňa do obratu?