Príjmy z prenájmu nehnuteľností patria medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vtedy, ak nejde o príjmy uvedené v § 6 ods. 1 (príjmy z podnikania) a v § 5 zákona o dani z príjmov. Poberanie tohto druhu príjmu nie je u fyzickej osoby – prenajímateľa podmienené vydaním živnostenského oprávnenia, uvedené príjmy z prenájmu nehnuteľností plynú na základe podmienok dohodnutých s nájomcom v nájomnej zmluve (§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu fyzickej osoby daňovník povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušné zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov).

Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (to je aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľností, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2018 presiahne sumu 1 915,01 eura. 

Oslobodenie príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov je upravené v § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.

Ak príjmy z prenájmu boli maximálne 500 eur, vaša dcéra daňové priznanie z prenájmu nepodáva. Ak je zamestnaná, príjem zo zamestnania jej zúčtuje jej zamestnávateľ. Čestné vyhlásenie o výške príjmu z prenájmu sa k daňovému priznaniu neprikladá.

Ak by za tento rok zarobila v práci viac ako 1 915,01 eura a mala by z prenájmu vyšší príjem ako 500 eur, môže pri príjmoch z prenájmu uplatniť oslobodenie od dane v sume 500 eur, to je od príjmu z prenájmu by odpočítala sumu 500 eur a do priznania by dala takto zníženú sumu príjmov z prenájmu.