Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je daňovník povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za príslušné zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie). Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2016 presiahne sumu 1 901,67 eura.

Nevieme, z akého dôvodu ste príjmy viažuce sa k prvým trom mesiacom roku 2016 priznávali medzi príjmami roku 2015. Ak ste v roku 2016 nemali už príjem z prenájmu, nemáte prečo podávať daňové priznanie. To znamená, zúčtovanie vám urobí zamestnávateľ, ak ste ho o to požiadali. Ak ste tak neurobili, podáte daňové priznanie (typ A) len z príjmov zo zamestnania.

Ak už neprenajímate, mali ste zrušiť registráciu ako prenajímateľ na daňovom úrade.

Pri príjme z prenájme nemôžete ísť do straty. Od 1. januára 2012 daňovník nemôže pri príjmoch z prenájmu vykázať daňovú stratu.

Daňovník pri príjmoch z prenájmu uvedených v daňovom priznaní môže uplatniť daňové výdavky maximálne do výšky týchto príjmov.

Ak ste aj mali nejaké výdavky, nemáte si ich už možnosť započítať v daňovom priznaní, keďže príjmy ste vlani z prenájmu nemali.