Zo zadania otázky nie je zrejmé, či ide o majetok, resp. byt zaradený v obchodnom majetku fyzickej osoby alebo nie. Preto  pri zodpovedaní danej otázky budeme uvažovať, že nehnuteľnosť resp. byt nebol nikdy používaný na podnikanie, t. j. nebol zaradený v obchodnom majetku fyzickej osoby.  

Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva. Ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), podľa Občianskeho zákonníka, tak vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Vo vašom prípade, ak bol vklad nového vlastníckeho práva k bytu realizovaný v auguste 2014, tak až od tohto dátumu sa počíta 5 rokov na oslobodenie od dane.   
Následne pri predaji bytu je potrebné sledovať, resp. posudzovať deň prijatia prvej platby alebo preddavku alebo deň uzavretia zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci je vždy ten deň, ktorý nastal skôr. Na účely oslobodenia od dane u predávajúceho nie je podstatné, kedy nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.

Vo vami popisovanom prípade na posúdenie, resp. uplatnenie podmienky oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľností je potrebné, aby rozhodujúce skutočnosti nenastali pred mesiacom august 2019.  To znamená, že ak by ste byt predali v období pred augustom 2019, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia do vlastníctva, tak príjem dosiahnutý z takéhoto predaja nie je od dane oslobodený. Považuje sa za zdaniteľný príjem a zaraďuje sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Ako výdavky k príjmom dosiahnutým z predaja bytu si môže predávajúci uplatniť: kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za byt pri jeho nadobudnutí, preukázateľné výdavky na jeho rekonštrukciu (cca 7 tisíc eur), prípadne ďalšie preukázateľne zaplatené výdavky súvisiace s predajom bytu. V prípade, že sú výdavky spojené s príjmami z predaja nehnuteľnosti vyššie ako dosiahnutý príjem, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že pri dosiahnutí príjmov z predaja nehnuteľnosti nie je možné vykázať daňovú stratu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj bytu a oslobodenie od dane z príjmu
Predaj bytu a oslobodenie od dane z príjmu
Predaj bytu a oslobodenie od dane z príjmu
Predaj bytu a oslobodenie od dane z príjmu