V súlade s §38 ods. 7 písm. a) Zákona o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom od 1. 1. 2019 platí, že ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, dodanie je oslobodené od dane, ak je uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr.

Ak vychádzam z predpokladu, že kolaudáciou, ktorou sa povolí prvé užívanie bytov, resp. nebytových priestorov bude práve až tá, ktorá sa vykoná po ukončení prestavby ubytovacieho zariadenia na bytový dom na základe vami uvádzaného stavebného povolenia, tak mám zato, že predmetné 5-ročné obdobie nemohlo ešte uplynúť.

Vyššie uvedené znamená, že predaj bytov, resp. nebytových priestorov, ktorý sa uskutoční do piatich rokov odo dňa kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, alebo nebytového priestoru, alebo do piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, alebo nebytového priestoru, a to podľa toho, čo nastane skôr, sa bude fakturovať s DPH. Dátum kolaudácie ubytovacieho zariadenia je v tomto prípade bezpredmetný.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH
Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH
Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH
Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH