Súdna komisárka (notár) podľa nášho názoru nekonala správne. Ak vy ako účastníčka konania uvádzate, že poručiteľka zanechala tiež dlh voči jednej nemenovanej banke, tak notárka, má povinnosť ako súd túto skutočnosť skúmať, t. j. aspoň vyzvať banku, aby uvedené tvrdenie potvrdila alebo vyvrátila. Je totiž možné, že spolu s týmto dlhom bude dedičstvo predĺžené a vy ako dedička budete mať možnosť vzdať sa ho v prospech veriteľov.

Bez ohľadu na to, ako bude vedené a skončené dedičské konanie, dedičia zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky nimi prijatého dedičstva. (§ 470 OZ). Teda aj v prípade, ak dlh voči banke nebude v konaní prejednaný, budete mať povinnosť splatiť ho v rozsahu zodpovedajúcom hodnote na vás prechádzajúceho dedičstva.

Autor je advokát v spoločnosti Proiuris advokáti Bratislava.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečo notár nezahrnul do dedičstva dlh?
Prečo notár nezahrnul do dedičstva dlh?
Prečo notár nezahrnul do dedičstva dlh?
Prečo notár nezahrnul do dedičstva dlh?