Právna úprava daňového tajomstva je zakomponovaná do § 11 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa legálnej definície daňového tajomstva je daňovým tajomstvom informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. 

Daňový poriadok definuje daňové tajomstvo v širokom kontexte, pretože zahŕňa akúkoľvek informáciu o daňovom subjekte získanú pri správe daní. Daňovým tajomstvom je nielen informácia o výške daňovej povinnosti daňového subjektu, ale napríklad aj obchodné tajomstvo. 

Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel. Správca dane je povinný poučiť daňové subjekty a iné osoby o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo a o právnych dôsledkoch porušenia tejto povinnosti. 

Kto môže byť zainteresovaný

Daňový úrad vždy na prvej alebo druhej strane zápisnice o ústnom pojednávaní poučí svedka o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo, pričom tento svojim vlastnoručným podpisom parafuje, že takéto poučenie od daniarov dostal. Daňový poriadok vypočítava v ustanovení § 11 ods. 6 spolu 52 subjektov a inštitúcií, ktoré sú autorizované oboznamovať sa s daňovým tajomstvom. 

Citované ustanovenie daňového poriadku je jedným z najčastejšie novelizovaných, pričom novely pridávali stále ďalšie subjekty do taxatívneho výpočtu prijímateľov daňového tajomstva. Vo výpočte inštitúcií figurujú napríklad súdy, polícia alebo prokuratúra. 

Čo nie je daňovým tajomstvom 

Porušením daňového tajomstva nie je oznámenie daňového tajomstva s písomným súhlasom dotknutého daňového subjektu. Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje publikovanie zoznamu daňových dlžníkov na webovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk alebo identifikácia právoplatne odsúdených páchateľov daňových trestných činov. 

Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia uvedená vo verejnom zozname alebo verejnom registri. Vo všetkých ostatných prípadoch dochádza k neautorizovanému vyzradeniu daňového tajomstva. 

Pokuty a trestný čin

V minulosti mohol daňový úrad za porušenie daňového tajomstva uložiť pokutu do výšky 16 597 eur. Daniari takúto pokutu za porušenie daňového tajomstva pravdepodobne nikdy neuložili. 

V súčasnosti je porušenie daňového tajomstva kvalifikované ako trestný čin. Trestný zákon v § 264 upravuje trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Napriek tomu, že trestný čin sa týka pätice tajomstiev a daňové tajomstvo je uvedené ako posledné, v praxi dochádza najčastejšie práve k porušovaniu daňového tajomstva. 

Podľa základnej skutkovej podstaty hrozí páchateľovi za porušenie daňového tajomstva trest odňatia slobody v rozpätí 6 mesiacov až 3 roky. V súčasnosti je daňové tajomstvo často nabúravané a odtajnené a informácie obsahujúce daňové tajomstvo „lietajú“ v médiách. To by sa v žiadnom prípade v právnom štáte nemalo stávať a daňové tajomstvo by malo byť tabu. 

Napriek frekventovaným prípadom porušenia daňového tajomstva nebol pravdepodobne žiadny páchateľ právoplatne odsúdený za tento trestný čin. V riešenom prípade by poškodený mal podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za ohrozenie daňového tajomstva podľa § 264 Trestného zákona. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Porušenie daňového tajomstva je trestný čin
Porušenie daňového tajomstva je trestný čin
Porušenie daňového tajomstva je trestný čin
Porušenie daňového tajomstva je trestný čin