Na podnikanie oprávňuje podnikateľa živnostenské oprávnenie. Uvádzate, že ste spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, a teda možno predpokladať, že základný predpoklad pre prevádzkovanie činnosti v oblasti poskytovania ubytovacích služieb je splnený. 

Povinná kategorizácia

Pre poskytovanie ubytovacích služieb je nevyhnutné sa v prvom rade oboznámiť s vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

Každý podnikateľ, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie, je povinný zaradiť svoje ubytovanie do niektorej kategórie. Je nevyhnutné dodržať všetky podmienky, ktoré sa týkajú ubytovacieho zariadenia pre prevádzku ktorého ste sa rozhodli ešte pred začatím prevádzkovania ubytovania. 

Požiadavky na budovu

Taktiež podľa ust. 21 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov je potrebné, aby ubytovacie zariadenie spĺňalo požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom. 

Týmto vykonávacím predpisom je vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktorý v ust. § 9 obsahuje požiadavky na vybavenie, vetranie, upratovanie ubytovacích zariadení a ďalšie náležitosti, ktoré je nevyhnutné splniť ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia. 

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste a musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti ako identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Takými údajmi sú: druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb, podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia, spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny, spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia, postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu, postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov, spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie. 

Na prevádzkovanie ubytovacích priestorov je potrebné schválenie prevádzkového poriadku, a teda je nevyhnutné získať súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Splnenie zákonom stanovených povinností kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá v prípade ich nedodržania rozhodne o uložení postihu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Podnikanie v ubytovaní. Aké povolenia sú potrebné
Podnikanie v ubytovaní. Aké povolenia sú potrebné
Podnikanie v ubytovaní. Aké povolenia sú potrebné
Podnikanie v ubytovaní. Aké povolenia sú potrebné