Pracujem ako predavačka v predajni, ktorú pravdepodobne zrušia. Zamestnaná som od júna 2011 s tým, že mi trikrát predlžovali pracovný pomer na dobu určitú. Až v máji 2012 som dostala zmluvu na dobu neurčitú. Mám nárok na odstupné?

Na základe skutočností, ktoré uvádzate máme za to, že Váš pracovný pomer bol platne a riadne založený ku dňu 01.06.2011. V zmysle toho času platnej a účinnej zákonnej úpravy bolo možné pracovný pomer na dobu určitú uzavrieť najdlhšie na dva roky, s možnosťou jeho predlženia alebo opätovného dohodnutia najviac dvakrát. To však zmenila novela zákonníka práce č. 257/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2011, ktorou bol tento inštitút upravený, tak že pracovný pomer na dobu určitú je možné po novom uzavrieť najdlhšie na tri roky s možnosťou jeho opätovného predĺženia alebo opätovného dohodnutia najviac trikrát. Postup Vášho zamestnávateľa potom bol v súlade so zákonom, keďže dodržal všetky zákonné obmedzenia týkajúce sa pracovných pomerov na dobu určitú.

Jedným z právnych titulov, ktorý zakladá povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné, je dohoda o skončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov alebo z dôvodov straty zdravotnej spôsobilosti na strane zamestnanca.

Druhým právnym titulom pre vznik povinnosti zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odstupné je výpoveď zamestnávateľa z dôvodov podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu dlhodobej straty zdravotnej spôsobilosti na strane zamestnanca a zároveň oznámenie zamestnanca doručené zamestnávateľovi ešte pred začatím plynutia výpovednej doby o skončenie pracovného pomeru dohodou z vyššie uvedených dôvodov bez toho, aby začala plynúť výpovedná doba. Pre zachovanie právnej istoty odporúčame písomnú formu žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľ je v zmysle ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce povinný takejto žiadosti zamestnanca vyhovieť.

Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného pomeru po začatí plynutia výpovednej doby, nie je zamestnávateľ povinný žiadosti (návrhu) vyhovieť. V prípade, že k dohode dôjde, výška odstupného sa pomerne zníži.

Nadväzujúc na uvedené, Vám v prípade skončenia pracovného pomeru z vyššie uvedených dôvodov vzniká nárok na odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom Vášho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba, ak včas oznámite zamestnávateľovi, že netrváte na plynutí výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby sa pri pracovných pomeroch na dobu určitú, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú určí ich sčítaním. Na Váš prípad sa bude aplikovať výpovedná doba v trvaní dvoch mesiacov v súlade ust. § 62 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce.

Autor pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Odstupné pri reťazení pracovných zmlúv
Odstupné pri reťazení pracovných zmlúv
Odstupné pri reťazení pracovných zmlúv
Odstupné pri reťazení pracovných zmlúv