Odpoveď smeruje k problematike výkonu rozhodnutia, ktorým je právoplatný a vykonateľný exekučný titul - rozsudok súdu Slovenskej republiky. 

Podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku (EP) môže súd na návrh povinného (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

Čo zastaví exekútora

Musí ísť o prechodnú situáciu, ktorú nezavinil povinný. Už podanie návrhu zastaví exekútora vo vedení exekúcie, keďže až do rozhodnutia súdu nesmie v exekúcii pokračovať. To neznamená, že by nemohol robiť zabezpečovacie úkony ako exekučné záložné právo na majetok povinného vrátane obstavenia bankového účtu.

Nemajetnosť v prípade fyzickej osoby nie je dôvodom na zastavenie exekúcie. 

Ochrana pred veriteľmi

Samotnú exekúciu možno odvrátiť len tým, že dlžník požiada súd o ochranu pred veriteľmi, teda podá na svoju osobu návrh na vyhlásenie konkurzu. Dôsledkom začatia konkurzného konania je totiž v zmysle § 14 ods. 5 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii prerušenie exekučného konania.

Upozorňujeme, že zmysel konkurzného konania na majetok dlžníka - úpadcu fyzickej osoby má zmysel len v prípade, ak dlžník následne alebo zároveň požiada o oddlženie. Odporúčame sa v tejto veci osobitne poradiť s advokátom.

Skutočnosť, či voči dlžníkovi začne exekučné konanie alebo konanie o konkurze nemá žiaden vplyv na právo veriteľa domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky proti ručiteľovi. Pred začatím exekúcie voči ručiteľovi je ale potrebné rovnako najskôr získať exekučný titul (spravidla rozhodnutie súdu).

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Odložiť exekúciu alebo vyhlásiť osobný bankrot?
Odložiť exekúciu alebo vyhlásiť osobný bankrot?
Odložiť exekúciu alebo vyhlásiť osobný bankrot?
Odložiť exekúciu alebo vyhlásiť osobný bankrot?