Predpokladáme, že predmetom vášho obchodovania boli tzv. CFD (Contract For Difference) na meny, t.j. obchody pri ktorých prichádza k finančnému vysporiadaniu vzniknutých rozdielov z titulu zmeny kurzu menového páru a nie k dodaniu podkladovej meny. V prípade CFD na menový pár v podstate ide o neexspirujúci futures kontrakt, ktorý možno aj na daňové účely považovať za derivát. 

Rozumieme, že ste fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý dosahuje príjmy z tohto typu obchodu. Takto dosiahnuté príjmy sa považujú za príjmy z derivátových obchodov a  v súlade s §8 ods. 1 písm. k) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") ide o ostatný  príjem. 

Ostatný príjem

Chceli by sme vás upozorniť, že v súlade s §8 ods. 2 ZDP do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. 

Vyššie uvedené znamená, že zisky z jednotlivých derivátových obchodov dosiahnuté počas zdaňovacieho obdobia je možné započítať so stratami iných derivátových obchodov s tým, že celkovo za dané zdaňovacie obdobie nie je možné dosiahnuť stratu. 

Máme zato, že práve vami uvádzaných 4 000 eur (19 000 - 15 000) by malo tvoriť váš čiastkový základ dane z tohto druhu príjmu, ktorý bude potrebné zdaniť. Okrem iného v súlade s §8 ods. 11 ZDP sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií. Prevody peňazí z vášho obchodného účtu na bežný účet v rozličných sumách nebudú mať vplyv na zdanenie vyššie uvedenej čiastky.  

Vzhľadom na skutočnosť, že výška vášho základu dane za rok 2014 nepresiahne sumu 35 022,31 eura, tak predmetný základ dane bude predmetom zdanenia sadzbou 19 %. Zdôrazňujeme, že  pri príjmoch podľa §8 ZDP nie je možné čiastkový základ dane znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane podľa §11 ZDP. 

Odvody

Uvádzate, že ste študent. Predpokladáme, že za vás ako fyzickú osobu platí zdravotné poistenie štát. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že v súlade s §11 ods. 8 Zákona o zdravotnom poistení, štát „prestane" byť vašim platiteľom poistného ak v rozhodujúcom období dosiahnete vymeriavací základ na zdravotné poistenie všeobecne vyšší ako 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia, t. j. pokiaľ váš základ dane z derivátových operácií za rok 2014 presiahne sumu 2 971,35 eura. 

Vzhľadom na Vami deklarovaný zisk za rok 2014 je predpoklad, že za rok 2014 sa nebudete považovať za poistenca štátu. Rovnako však berte na vedomie, že aj v prípade, ak by ste ostali poistencom štátu, boli by ste stále povinný uhradiť zdravotné poistenie zo zisku z derivátových operácii. 

Zdravotné poistenie vám bude vyrubené prostredníctvom vykonaného ročného zúčtovania, ktoré vám spracuje na základe podaného daňového priznania vaša zdravotná poisťovňa. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Obchodovanie s menami a daňové povinnosti
Obchodovanie s menami a daňové povinnosti
Obchodovanie s menami a daňové povinnosti
Obchodovanie s menami a daňové povinnosti