Cez známeho nás kontaktoval istý pán, žijúci v Rakúsku, ktorý tam má stavebnú firmu. Potreboval partiu  sadrokartonistov. Po zaslaní potrebných dokumentov (prefotený občiansky preukaz a preukaz poistenca) pre ,,Meldung,, čo je u nich akési prihlásenie zamestnanca, sme sa dohodli na dátume príchodu. Po týždni prác sme sa vrátili domov. Medzitým však práce boli, vraj pozastavené z dôvodu mrazu. Staviteľ nám nakoniec po dvoch mesiacoch napísal, že ho investor oklamal a že sa s ním bude súdiť, preto nám peniaze vyplatiť nemôže. Čo sa dá, prosím podniknúť v tejto veci?

Vo Vašom prípade je v prvom rade treba určiť, či išlo o poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia, t.j. či išlo z Vašej strany o podnikateľskú činnosť v Rakúsku, alebo ste pracovali ako zamestnanec pre daného zamestnávateľa. To, že ste zasielali občiansky preukaz a preukaz poistenca nasvedčuje tomu, že ste pravdepodobne pracovali ako zamestnanec a že ste na základe týchto dokladov boli v Rakúsku ako zamestnanec zaregistrovaný. Uvedené má vplyv na to, akým právnym poriadkom sa spravuje Váš právny vzťah k dlžníkovi. V prípade ak ste pracovali ako zamestnanec pre rakúskeho zamestnávateľa, spravuje sa tento právny vzťah rakúskym právom. Ak ste ale poskytovali služby do Rakúska ako podnikateľ – živnostník a s objednávateľom ste si písomne nedohodli voľbu právneho poriadku, spravuje sa Vás právny vzťah s dlžníkom, na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 Rím I, právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu poskytovateľa služieb, t.j. slovenským právom.

V prvom prípade, t.j. ak sa Váš právny vzťah spravuje rakúskym právom, máte právo sa ako zamestnanec obrátiť na rakúsky súd s návrhom proti Vášmu bývalému zamestnávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy spolu s úrokom z omeškania. Za týmto účelom by som Vám odporúčal kontaktovať rakúskeho právnika. Domnievam sa, že v Rakúsku by ste s troškou šťastia mohli nájsť právnika, ktorý by návrh na Vášho bývalého zamestnávateľa podal len za tarifnú odmenu, ktorú by Vám v prípade úspešnosti súdneho sporu bude žalovaný povinný nahradiť.

V druhom prípade, teda ak sa Váš právny vzťah spravuje slovenským právom, môžete podať návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu na Vášho objednávateľa služieb. V takomto prípade odporúčam podať písomný návrh na súd v zmysle § 174a Občianskeho súdneho poriadku a k návrhu pripojiť všetky listiny o ktoré svoje právo na zaplatenie opierate. Tento návrh sa podáva na tlačive, ktoré dostanete na každom súde, resp. toto tlačivo je možné nájsť aj na internete.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Nevyplatená mzda za prácu v Rakúsku
Nevyplatená mzda za prácu v Rakúsku
Nevyplatená mzda za prácu v Rakúsku
Nevyplatená mzda za prácu v Rakúsku