• Deň 13. apríl 2005 mi lekár vypočítal ako termín odchodu na materskú dovolenku – čo je zákonom stanovených 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu. Vzhľadom na moje povinnosti v práci by som chcela ešte do konca apríla pracovať pre zamestnávateľa a na materskú dovolenku odísť až neskôr. Je termín nástupu na materskú dovolenku určený lekárom „povinný“, alebo môžem na ňu nastúpiť aj neskôr? Môžem si napríklad čerpať ešte nejaký čas riadnu dovolenku, pretože je to pre mňa finančne výhodnejšie, a nahlásiť zamestnávateľovi odchod na materskú dovolenku až neskôr?

Nástup na materskú dovolenku je pre ženu možnosť, nie povinnosť. Ak žena nechce, na materskú dovolenku nemusí nastúpiť vôbec. Zákonník práce v § 167 ods. 1 uvádza, že žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa Zákonník práce priznáva žene právo čerpať materskú dovolenku v trvaní 28 týždňov. Žena, ktorá zároveň porodila dve alebo viac detí, alebo osamelá žena má právo na materskú dovolenku v trvaní 37 týždňov.

Ak sa o novonarodené dieťa stará muž, patrí mu v súvislosti so starostlivosťou o toto dieťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu. Zákon garantuje rodičovi určitú „latku“ sociálno-právnej ochrany, ak sa rozhodne v plnej miere venovať rodičovskej úlohe.

Pokiaľ žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa jej nástupu až do uplynutia 28, prípadne 37 týždňov. Ak však žena pred pôrodom vyčerpá z materskej dovolenky menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu do uplynutia 22 týždňov, prípadne 31 týždňov. Ak by ste sa teda rozhodli nastúpiť na materskú dovolenku neskôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, máte nárok čerpať po pôrode už len jej zvyšnú časť v trvaní 22 týždňov.

Na pracovnoprávnu úpravu tehotenstva a rodičovstva nadväzuje úprava poskytovania materského ako dávky nemocenského poistenia v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení. Nárok na materské má žena vtedy, pokiaľ bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Poistenke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské. Aj tu platí, že ak poistenka porodí súčasne dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará alebo ak je osamelá, predlžuje sa jej nárok na materské do uplynutia 37. týždňa od vzniku tohto nároku.

Ak sa poistenke vyplácalo materské menej ako šesť týždňov pred očakávaným termínom pôrodu alebo ak sa jej materské nevyplácalo pred pôrodom vôbec, lebo pôrod nastal skôr, ako určil lekár, má nárok na materské do konca 28., prípadne 37. týždňa od vzniku nároku na materské. Ak by ste sa dobrovoľne rozhodli pracovať dlhšie a z tohto dôvodu by ste materské dostávali menej ako šesť týždňov pred pôrodom, po pôrode vám vzniká nárok poberať materské už len po dobu 22 týždňov odo dňa pôrodu.

Nič vám teda nebráni, aby ste si v prípade fyzickej dispozície zvolili pre vás finančne výhodnejší variant a zostali pracovať aj po uplynutí šiesteho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu. Rovnako môžete pred materskou uprednostniť klasickú dovolenku.