Pracujem vo veľkoobchodnej spoločnosti. Na Veľkonočnú nedeľu sme mali otvorené a tento deň sme mali platený ako bežnú nedeľu, t. j. bez príplatku za sviatok. Patrí mi príplatok za prácu vo sviatok? Prečo veľkoobchodná prevádzka nemusí rešpektovať štátom uznaný deň pracovného pokoja? Môže to byť tým, že spoločnosť prevádzkuje aj čerpaciu stanicu, ktorá podľa Zákonníka práce môže byť otvorená aj v tento deň? Zamestnancom pracujúcim v trojzmennej prevádzke sa sviatky nezapočítavajú do odpracovaných dní. V máji 2013 tak budeme musieť odpracovať 23 pracovných dní. Je tento postup v súlade so Zákonníkom práce?.

Vaša otázka smeruje k výkladu § 94 Zákonníka práce (ZP). Podľa ods. 5 tohto paragrafu nemožno zamestnancovi v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len "maloobchodný predaj") s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú.

Ide o ustanovenie chabo nahrádzajúce zákon o zatváracích hodinách bežný v nemecky hovoriacich krajinách. Vzťahuje sa výlučne na pracovníkov maloobchodu! Maloobochod je definovaný (aj) priamo v citovanom ustanovení. Pokiaľ teda prevádzka, kde pracujete, predáva tovar spotrebiteľom, ide o maloobchod a bude sa na vás toto ustanovenie vzťahovať.

Skutočnosť, že váš zamestnávateľ prevádzkuje aj čerpaciu stanicu nemôže mať za následok to, že bude mať vo sviatkoch určených § 94 ods. 5 ZP otvorené aj všetky iné prevádzkárne.

Práca vo sviatok len výnimočne

Na váš prípad sa budú vzťahovať ust. § 94 ods. 3 a 4 ZP. Podľa § 94 ods. 4 ZP možno vo sviatok zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.

Paragraf 94 ods. 3 ZP obsahuje výpočet prác, ktoré možno nariadiť v deň nepretržitého odpočinku. Ide napríklad o naliehavé opravárenské práce, vykládky a nakládky, inventúru a uzávierky, práce nevyhnutné na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a pod. Prácu vo sviatok - mimo maloobchodného predaja - možno vykonávať vždy na základe dohody so zamestnancom.

Uvádzate, že na vašom pracovisku je pracovný čas organizovaný v 3-zmennej prevádzke. Keďže nejde o prevádzku nepretržitú, mohol vám zamestnávateľ nariadiť prácu len v prípade, že išlo o prácu, ktorú nebolo možné vykonať v pracovný deň a zároveň súvisela s niektorou z činností uvedených v § 94 ods. 3 ZP. Z toho, čo ste uviedli teda môže byť oprávnenosť vášho zamestnávateľa nariadiť vám prácu sporná.

Príplatok alebo náhradné voľno

Predpokladáme, že ste odmeňovaní mesačnou mzdou. Podľa § 122 ZP patrí zamestnancovi vždy mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške aspoň 50 % priemernej mzdy, ibaže mu zamestnávateľ v lehote 3 mesiacov poskytne náhradné voľno za prácu vo sviatok.

Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Takáto náhrada zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou nepatrí, pokiaľ sa v pracovnej alebo kolektívnej zmluve nedohodlo inak. Toto je princíp novely, ktorá sa ale týka len prípadu náhrady mzdy za  poskytnuté náhradné voľno za prácu vo sviatok.

Správnosť postupu svojho zamestnávateľa môžete nechať preveriť príslušným inšpektorátom práce, alebo úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Miro Nôta

Nárok na príplatok za prácu vo sviatok
 
Nárok na príplatok za prácu vo sviatok
 
Nárok na príplatok za prácu vo sviatok
 
Nárok na príplatok za prácu vo sviatok