1.Odvod DPH až po zaplatení faktúry

Menší a strední podnikatelia už nebudú musieť odvádzať štátu DPH skôr ako im zaplatí odberateľ. Ide o najzásadnejšiu zmenu v schválenej novele zákona o DPH. Platiteľ dane, ktorý sa rozhodne používať túto osobitnú úpravu, musí na faktúre vyznačiť, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Rovnaký princíp bude platiť aj na druhej strane. To znamená, že firma sa k nadmernému odpočtu dostane až vtedy, keď zaplatí faktúru svojmu dodávateľovi.

Tento nový režim však nebude môcť uplatňovať každá firma. Vláda nastavila hranicu obratu na 100 000 eur.

2. Kontrolný výkaz inak

V kontrolnom výkaze sa mení časť označovaná ako B.3. Do tejto časti sa zapisujú údaje zo zjednodušených faktúr. Zjednodušené faktúry sú napríklad bločky z elektronickej (alebo virtuálnej) pokladnice. Tieto sa vo výkaze dnes zapisujú sumárne. Platiteľ už bude musieť sledovať výšku odpočítanej dane z týchto zjednodušených faktúr. Ak pôjde o sumu 3-tisíc eur a viac, platiteľ DPH už bude musieť všetky bločky riadne a osobitne zapísať. Do výkazu uvedie celkovú sumu základov DPH, celkovú sumu DPH a celkovú sumu odpočítanej dane členenú podľa dodávateľov s uvedením ich identifikačného čísla DPH.

3. Zábezpeka po novom a odpočet dane

Dva roky sprísňoval štát skladanie zábezpeky pre DPH. Ak podnikateľ zábezpeku daňovému úradu nezložil do dvadsať dní od rozhodnutia daniarov, a žiadal o registráciu na daň, daniari mu ju zamietli. Prísne podmienky sa týkali aj nových firiem, ktoré ešte nemali podnikateľskú históriu a ani peniaze na zloženie zábezpeky. Zábezpeku daniari podnikateľom vracali až po roku.

Zloženie finančnej zábezpeky od januára už nebude podmienkou registrácie platiteľa. Ak sa podnikateľ má stať povinným platiteľom dane, lebo dosiahol obrat 49 790 eur, alebo chce byť dobrovoľným platiteľom dane, lebo je to preňho výhodné, daňový úrad ho zaregistruje aj vtedy, ak zábezpeku nezloží alebo zloží menej peňazí ako má. To však neznamená, že zábezpeku platiť nebude musieť. Daňový úrad ju bude od podnikateľa naďalej vymáhať. Nové pravidlá sa budú týkať žiadostí o registráciu podaných po 1. januári.
Výhodu budú mať aj začínajúci podnikatelia, ktorí ešte reálne nepodnikajú. Oni zábezpeku skladať nebudú musieť.

Platiteľ dane si môže po registrácii za platiteľa dane od januára uplatniť odpočítanie dane aj zo služieb a aj z tovarov, ktoré nepredstavujú majetok (napríklad elektrická energia). Odpočítanie dane si však môže platiteľ dane uplatniť len za podmienky, že tieto prijaté služby a tovary použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ dane.

4. Pomerné odpočítanie DPH

Podnikatelia, ktorí prijaté služby a hmotný majetok použijú aj na iné ako podnikateľské účely, musia dnes DPH odpočítavať pomerne, teda v takom pomere ako ich použili v podnikaní. Novela stanovila presné pravidlá ako tento pomer určovať. Rozhoduje výška príjmu z podnikania a iného príjmu, doba používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel. Použiť však možno aj vlastné, objektívne kritérium. Rovnako sa pomerné odpočítanie DPH uplatňuje aj na investičný majetok (budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory a tiež aj nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie). O pomere v tomto prípade rozhodne plocha nehnuteľnosti používanej na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, doba používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo vlastné kritérium.

5. Liberalizácia vrátenia nadmerného odpočtu

Novelou zákona o DPH sa skrátila doba na posúdenie platobnej disciplíny podnikateľa voči daňovému, colnému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. Dnes daniari sledujú dvanásť mesiacov a platiteľ DPH nemôže mať nedoplatky.

Po novele daňový úrad vráti platiteľovi DPH vratku do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Splnené musia byť tieto podmienky: zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, podnikateľ bol platiteľom dane najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Poslednou podmienkou je, že podnikateľ v období šiestich (pôvodne dvanástich) kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, nemal daňové a colné nedoplatky, nedoplatky na zdravotných a sociálnych odvodoch vyššie ako 1-tisíc eur.

6. Pravidlá samozdanenia

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko na Slovensku, bude platiť od januára DPH pri službách súvisiacich s nehnuteľnosťou, krátkodobom nájme dopravných prostriedkov, predaji vstupného na podujatia, pri doprave osôb, reštauračných a stravovacích službách a pri všetkom tovare okrem toho dodaného cez zásielkový predaj, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. Dnes musí platiť DPH pri dodávkach služby a len toho tovaru, ktorý je dodaný s inštaláciou alebo montážou.

7. Daň platí až posledný

Novela o dani z pridanej hodnoty rozšírila systém „reversecharge“, teda režim platenia dane, kedy ju uhradí až posledný subjekt v reťazci, na sektor stavebníctva.

Zmena sa týka dodávok stavebných prác, stavieb alebo ich častí na základe zmluvy o dielo alebo inej podobnej zmluvy, dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou. Týkať sa teda bude nielen napríklad murárskych prác, ale aj na prípadov, kedy bude na základe zmluvy o dielo dodávaná celá stavba alebo jej časť. Ak stavebné práce budú dodané napríklad štátnej správe, verejnoprávnym inštitúciám či obci alebo mestu, DPH odvedú oni.

8. Nižšia daň na vybrané potraviny

Od januára štát zníži DPH na 10 percent na vybraných desať druhov potravín. Dnes sa uplatňuje znížená daň na lieky a knihy. Novela doplnila položky v prílohe číslo 7 zákona o čerstvé a chladené hovädzie, bravčové mäso, také isté mäso z kôz, králikov a oviec, mäso a drobky z hydiny, sladkovodné ryby (živé, chladené) a filé z týchto rýb, maslo, mlieko a čerstvý chlieb.