1. Kde podávať daňové priznanie

Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude tento rok do 1. februára podávať daňové priznanie podľa miesta evidencie vozidla, ale podľa trvalého pobytu, ak podniká ako fyzická osoba alebo sídla v prípade právnickej osoby. Vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

2. Ako zaplatiť daň

Ak zaplatíte daň na staré číslo daňového úradu, urobíte chybu. Pre daň z motorových vozidiel platí od januára 2016 pri platení nové pravidlo. Podnikatelia musia zaplatiť daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Dosiaľ mal každý daňový úrad v každom kraji svoje šesťmiestne predčíslie účtu. Číslo účtu pre úhradu dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OÚD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

Predčíslie je 501163, kód štátnej pokladnice je 8180. Číslo účtu však musíte uviesť vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Pomôcku nájdete na portáli Finančnej správy v časti platenie daní. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Finančná správa predĺžila fungovanie call centra. Od januára funguje pre verejnosť od 8. 00 – 17. 00 hodiny na telefónnom čísle 048/431 72 22.

3. Zabudnuté riadky

Ak podnikateľ vypĺňa elektronický formulár priznania, automaticky sa vypĺňajú viaceré riadky. Na záver vás systém ešte upozorní na nesprávne vyplnené riadky. Ak daňovník vypĺňa papierové tlačivo môže zabudnúť vyplniť DIČ, nevyznačí druh priznania - či ide o riadne, opravné alebo dodatočné. Daňové subjekty tiež nesprávne vyplnia, prípadne vôbec nevyplnia zdaňovacie obdobie.

4. Nesprávne údaje

Ak napríklad podnikateľ prestane používať v podnikaní auto v novembri, v daňovom priznaní nesprávne uvedie zdaňovacie obdobie od 01.01. 2015 do 31.11. 2015. Správne musí vyplniť zdaňovacie obdobie od 01. 01.2015 do 31.12.2015.

Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti sa zapisuje na riadok 02. Ak daňovník začal používať na podnikanie vozidlo k dátumu 15. 10. 2015, tak deň vzniku daňovej povinnosti pripadá na dátum 1.10.2015. Ak daňovník vozidlo predal k dátumu 1. 10. 2015, tak deň zániku daňovej povinnosti pripadá na dátum 31. 10. 2015.

Daňové subjekty tiež nesprávne vypisujú kategóriu vozidiel. Ak majú osobné auto, do tlačiva na riadok 03 dávajú označenie O namiesto M.

Podnikatelia súčasne vyplnia obidva riadky 06 aj 07. Mali by vyplniť buď len riadok 6 (zdvihový objem motora) alebo len riadok 7 (hmotnosť vozidla v tonách). Pri osobnom vozidle sa uvádza zdvihový objem motora (vozidlá kategórie L1e až L7e a M1). Pri úžitkových vozidlách a autobusoch je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu (vozidlá kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4). Pri elektromobiloch je základom dane výkon motora v kW (vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina).

Na riadok 12 sa uvedie ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona.

Na riadok 13 treba uviesť zníženú alebo zvýšenú sadzbu dane podľa toho, koľko mesiacov uplynulo od prvej evidencie auta. Dátum prvej evidencie vozidla je dátum, ktorý je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla. Tento dátum je dôležitý pre správny výpočet dane.

Zákon o dani z motorových vozidiel stanovuje nasledovné zníženia/zvýšenia :

  • percentuálne zľavy vo výške 25 percent, 20 percent a 15 percent z ročných sadzieb daní po dobu 9 rokov,
  • po uplynutí tejto doby sa vozidlá základnou ročnou sadzbou dane, najviac po dobu 36 kalendárnych mesiacov,
  • používanie starších vozidiel ako 12 rokov je zaťažené zvýšenou ročnou sadzbou dane 10 percent a 20 percent.

Ak dátum prvej evidencie vozidla je napríklad 16. 1. 2015, daňovník si môže v uplatniť v daňovom priznaní zníženie ročnej sadzby dane vo výške 25 percent, nakoľko k 31. 12. 2015 uplynulo 12 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla.

Daňovníci tiež často nevyplnia v daňovom priznaní riadok 40 - predpokladanú daň. Uvedený údaj je potrebný pre stanovenie výšky preddavkov, ak má podnikateľ jedno alebo aj viac motorových vozidiel a je pravdepodobné, že motorové vozidlá uvedené v daňovom priznaní bude používať aj v nasledujúcom zdaňovacom období. Predpokladanú daň musí podnikateľ uviesť bez ohľadu na to, či mu vychádza alebo nevychádza povinnosť platiť preddavky.

Daňové subjekty v prípade vyplnenia VI. Oddielu Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, niekedy neuvádzajú podpis. Ak je ale podpis uvedený len v poslednej kolónke, kde daňovník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel sú správne a úplné a nepodpíše žiadosť o vrátenie preplatku, tak v takomto prípade daňovému subjektu nemusí byť daňový preplatok vrátený.