Pokiaľ nezisková organizácia dostane faktúry za služby spojené s organizovaním koncertu, tak tieto faktúry môžete zaúčtovať na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby a v prospech účtov účtovnej  skupiny 32 – Záväzky. S tým, že tieto náklady budú evidované v účtovnej závierke v stĺpci „Hlavná nezdaňovaná činnosť“, nakoľko uvádzate, že organizovanie koncertov je činnosť uvedená vo vašich stanovách.

Príjmy (tržby) z tejto účtovnej operácie môžete zaúčtovať na ťarchu účtov účtovnej skupiny 31 – Pohľadávky a v prospech účtu 602- Tržby z predaja služieb. Opäť budete tieto výnosy evidovať v účtovnej závierke v stĺpci: „Hlavná nezdaňovaná činnosť“. 

Nezisková organizácia môže vystaviť faktúru aj na svoju hlavnú nezdaňovanú činnosť a neuvádza na nej DIČ, nakoľko ho nemá pridelené a zároveň táto činnosť nie je podnikateľská činnosť, ktorá by bola predmetom dane z príjmov podľa ustanovenia §12 ods.2 zákona č. 595/2003  o dani z príjmov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Môže neziskovka vystaviť faktúru?
Môže neziskovka vystaviť faktúru?
Môže neziskovka vystaviť faktúru?
Môže neziskovka vystaviť faktúru?